Dashboard Signaalportaal - Zoetwateronttrekkingen

  • Visuele statistieken Zoetwateronttrekkingen

    Deze (gestapelde) staafdiagram toont de zoet oppervlaktewateronttrekking per sector in mln m3/jaar (periode 1981 – 2019). Er worden vier sectorgroepen onderscheiden: drinkwaterbereiding, industrie/delfstoffen/afvalbeheer, landbouw en elektriciteitscentrales. In 2002 is sprake van een methodebreuk voor de gegevens van industriële bedrijven en elektriciteitscentrales: vóór 2002 is er een vijfjaarlijkse meting via een steekproef, na 2002 een jaarlijkse meting voornamelijk gebaseerd op registraties. De brongegevens zijn afkomstig van inventarisaties van de VEWIN (drinkwaterstatistiek) en van Wageningen Economic Research (gegevens landbouw), en voor de industriële bedrijven uit de elektronische Milieu Jaarverslaglegging.