Integraal Riviermanagement

De effecten van klimaatverandering zijn voelbaar en noodzaken ons tot snel en efficiënt handelen. De veelheid aan opgaven en de beperkte ontwikkelruimte vragen om totaaloverzicht, een integrale gebiedsgerichte aanpak en adaptief samenwerken. Met het programma Integraal Riviermanagement geven we invulling aan deze verbreding en vindt de herijking plaats van de voorkeursstrategie rivieren uit 2014 waarin het krachtige samenspel van dijkversterking en rivierverruiming centraal stond. Verschillende projecten langs de Rijntakken dienen als pilot voor IRM.