Fotoverslag Vijfde Nationaal Deltacongres 2014

Tijdens het Vijfde Nationaal Deltacongres zijn van de verschillende toespraken en activiteiten foto's gemaakt. Hieronder een impressie.

Foto's: Ruben Jorksveld en Jos Braal.

Deltacommissaris Wim Kuijken begroet persoonlijk de deelnemers aan het vijfde Deltacongres in de Rijtuigenloods in Amersfoort. De opkomst was, met ruim 1.600 deelnemers door de dag heen, ongekend hoog.

Welkom

Deltacommissaris Wim Kuijken en dagvoorzitter Helga van Leur heetten alle deelnemers welkom op het vijfde Deltacongres in de Rijtuigenloods in Amersfoort. Centraal op het congres stonden de vijf Deltabeslissingen en de voorkeursstrategieën, zoals gepresenteerd op Prinsjesdag.

Het congres is uitgegroeid tot een belangrijke netwerkbijeenkomst voor iedereen die in de watersector werkzaam is. En op deze editie was daarvoor alle ruimte. Het plenaire gedeelte was aanmerkelijk korter dan andere jaren. Een uitgebreide versie van de Deltaparade vormde de hoofdmoot. 

Speciale gasten

Dit jaar waren er twee speciale gasten, die samen ervaring en toekomst van het waterbeleid vertegenwoordigden. Jaap Schoof, de oud-directeur van het Watersnoodmuseum en jeugddijkgraaf Nina ter Horst. Actieve betrokkenheid van jongeren bij het Deltaprogramma is van groot belang, want de beslissingen die we nu nemen, hebben grote gevolgen voor hun toekomst. Samen openden zij het Vijfde Nationaal Deltacongres.

In het zonnetje

Traditiegetrouw zet de Deltacommissaris ieder jaar iemand in het zonnetje die zich bijzonder heeft ingezet voor het Deltaprogramma. Dit jaar heeft minister Schultz van Haegen de bijbehorende oranje vaas gekregen. De minister van IenM was verhinderd vanwege een buitenlandse reis. Ze sprak daarom de congresgangers toe via een videoboodschap: “U kijkt vandaag op dit congres misschien wel terug naar de afgelopen vier jaar. Maar laten we niet vergeten dat het echte werk nu begint; met de nieuwe normen en met onze opgaven op het gebied van zoetwater en ruimtelijke ordening.” 

Deelprogramma's

Daarna was het podium voor de (oud)-directeuren van de negen deelprogramma’s. Zij vertelden hoe zij als verbindingsofficieren fungeerden en meewerkten aan de totstandkoming van de vijf solide Deltabeslissingen. Ook gaven ze aan welke stappen er nu gezet moeten worden om door te pakken. Een aantal van hen gaat door, maar enkele deelprogramma’s krijgen een nieuwe trekker nu de Deltabeslissingen zijn gepresenteerd. 

Vergroot afbeelding Opening congres door directeuren
Met een gezamenlijke druk op de knop openden ze de Deltaparade.

Deltaparade

De Deltaparade vormde dit jaar de hoofdmoot van het congres. De negen deelprogramma’s presenteerden hun bevindingen. Tijdens de Deltaparade overhandigde Hans Oosters namens de Unie van Waterschappen het Projectenboek 2015 van het Hoogwaterbeschermingsprogramma aan de deltacommissaris. Het hoogwaterbeschermingsprogramma is een belangrijk uitvoeringsprogramma van het Deltaprogramma. 

Daarnaast werden in break out-sessies de bevindingen nader toegelicht. De belangstelling voor de sessies was groot. Het was daarom goed dat er in de middag nog twee sessies waren. 

Ondertussen konden bezoekers persoonlijk vragen stellen aan deltacommissaris Wim Kuijken tijdens een meet & greet. 

Het deelprogramma Ruimtelijke Adaptatie had daarnaast een excursie georganiseerd langs proeftuinen van Ruimtelijke Adaptatie in Amersfoort.

Jongeren waren opvallend goed vertegenwoordigd op dit Deltacongres. Zo waren er alleen al zeventig leerlingen van de Hogeschool Zeeland die een studie volgen op de Delta Academy op het gebied van water, land en leven in deltagebieden. 

Op de foto bestuursleden van het Jeugdwaterschap bij de presentatie ‘Zand’ op de Deltaparade.

Overstroom ik?

Het middagprogramma werd geopend door minister van Veiligheid en Justitie Ivo Opstelten. De minister ging in op de rol van de veiligheidsregio’s: “Waterveiligheid en evacuatie zijn kernbegrippen in de veiligheidsregio’s.” In dat kader hield Opstelten een warm pleidooi voor de door Rijkswaterstaat ontwikkelde smartphone-app Overstroomik? Hierop is eenvoudig te zien hoe hoog het risico op een overstroming is waar ook in Nederland, en wat je moet doen als het een keer mis gaat. Hij riep alle aanwezigen op om de app te downloaden. Tot slot gaf hij aan waarom hij graag het middagprogramma van het Deltacongres opende:  “Het Deltaplan is enorm belangrijk en verdient de steun van heel Nederland!” 

Samen met deltacommissaris Wim Kuijken maakte de minister vervolgens een uitgebreide rondgang over de Deltaparade. 

Deltaviewer

Veel bekijks was er voor de vernieuwde Deltaviewer. Er zijn veel meer projecten aan toegevoegd en ook de vijf Deltabeslissingen hebben er een plaats in gekregen. De instellingen die de Deltaviewer hebben staan, krijgen zo snel mogelijk de laatste editie. 

Ons Water

Naast het podium presenteerde de publiekscommunicatie Ons Water zich. Binnen Ons Water werken de waterpartners gezamenlijk aan verhoging van het waterbewustzijn van alle Nederlanders, onder meer via de website onswater.nl waar bezoekers tot op postcodeniveau informatie en handelingsperspectief kunnen vinden. 

Peilstok

Ruimtelijke adaptatie is de nieuwe naam van het deelprogramma Nieuwbouw en Herstructurering. De inzet blijft hetzelfde: ertoe aanzetten dat bij infrastructurele projecten het element water altijd wordt meegewogen. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft een prijs in het leven geroepen, de Peilstok, voor het beste adaptatieprogramma. Er waren zestien projecten ingediend. 

Pier Vellinga, professor Climate Change aan Wageningen University, maakte de zes projecten bekend die zijn genomineerd voor de prijs. Onder de genomineerden de gemeenten Rotterdam, Amsterdam, Delft, Bergeijk, en Almere. Daarnaast dingt het blad Groei & Bloei mee naar de prijs, voor de actie ‘Tegel eruit, plant erin’, die tuinbezitters moet aansporen minder bestrating toe te passen. 

Dijkgraven

De middag werd afgesloten door de dijkgraven van Zuiderzeeland, Brabantse Delta en Vallei en Veluwe. Voordat zij dijkgraven werden, bekleedden ze heel diverse functies in het binnenlands bestuur. De verbinding van die verschillende bestuurslagen maakt het Deltaprogramma zo effectief, aldus deltacommissaris Wim Kuijken. Dijkgraaf Carla Moonen memoreerde hoe zij indertijd als Raadsadviseur van de het kabinet van toenmalige minister-president Balkenende mee hielp het Deltaprogramma op te zetten. Dat was een grote wens van Balkenende, die zich er als geboren Zeeuw voor wilde inzetten dat ons land nooit meer een ramp zou meemaken als die van 1953. 

Dankwoord

Voor de afsluitende borrel kreeg Kuijken zelf  het podium. Hij bedankte de aanwezige oud-staatssecretaris van VenW en oud-minister van VROM Tineke Huizinga voor haar inzet aan de basis van het Deltaprogramma. Ook bedankte hij alle aanwezigen voor de inzet die leidde tot de vijf Deltabeslissingen die dit jaar zijn gepresenteerd. Kuijken gaf aan dat hij de afgelopen jaren het Deltacongres organiseerde en dat hij graag ziet dat die organisatie nu breder wordt getrokken: “Het zou mooi zijn als het Deltacongres meer van alle samenwerkende bestuurspartijen zou worden.”