Houd bij de inrichting van Nederland beter rekening met extreem weer

Houd bij de inrichting van Nederland beter rekening met extreem weer als gevolg van klimaatverandering. Dit is een van de aanbevelingen uit het vandaag verschenen eerste advies van de Beleidstafel Wateroverlast en Hoogwater, naar aanleiding van de watercrisis in Limburg van afgelopen zomer.

De Beleidstafel is door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in het leven geroepen om lessen te trekken uit de overstromingen in Limburg van afgelopen zomer, ook voor de rest van Nederland. Voor verschillende onderwerpen is door het Rijk, provincies, gemeenten, waterschappen, kennisinstellingen en bedrijven gekeken hoe risico’s op het gebied van waterveiligheid en wateroverlast kunnen worden beperkt, ook in geval van extreme neerslag op andere plaatsen in Nederland.

Deltacommissaris Peter Glas: “De ervaring in Limburg heeft geleerd dat we bij dergelijke weersextremen, die steeds vaker zullen voorkomen, tegen de grenzen van waterbeheermaatregelen aan lopen. Dat betekent dat fysieke kwetsbaarheden van bodem en water zwaarder moeten meewegen in locatiekeuzen voor wonen en andere functies in de ruimtelijke ordening. Niet alles kan overal. Het bewustzijn dat burgers en ondernemers samen met overheden ook zelf maatregelen moeten treffen moet op een hoger niveau komen. Elke schop in de grond moet klimaatbestendig zijn.”

Beter voorbereiden op extreem weer

Dit eerste advies bevat aanbevelingen over onderwerpen die op de korte termijn verbetering vragen, zodat Nederland beter is voorbereid op extreme neerslag. Duidelijk is dat heel Nederland rekening moet houden met een bui met de omvang van afgelopen zomer en dat de impact van zo’n grote hoeveelheid neerslag ook in de rest van Nederland groot kan zijn. De in totaal 25 aanbevelingen variëren van technische toespassingen, om bijvoorbeeld neerslag en rivierafvoeren beter te kunnen monitoren en voorspellen, tot oproepen om water een leidende rol te geven bij ruimtelijke plannen en beter in te spelen op hoogwatersituaties in de zomer. Ook wordt geadviseerd door te werken aan het verder robuust maken van de regionale en het hoofdwatersysteem en om meer de samenwerking te zoeken binnen Europa om kennis en data-uitwisseling te verbeteren. Daardoor kan in het regionaal watersysteem, waaronder de beken, de hoogwaterverwachtingen verbeterd worden.

Vergroten van bewustzijn van risico’s

Belangrijke aandacht in het rapport gaat uit naar de zorg dat inwoners, bedrijven en overheden onvoldoende zijn voorbereid op extreme neerslag. Er wordt geadviseerd dat er daarom meer gedaan moet worden aan het vergroten van het bewustzijn van risico’s door transparante en een eenduidige informatievoorziening.

Verdieping nodig

Door Rijkswaterstaat, de provincie en het waterschap Limburg is de afgelopen maanden schade hersteld in het gebied, zodat het watersysteem weer gesteld staat voor een eventueel nieuw hoog water. Voor veel van de aanbevelingen blijkt dat er nadere verdieping nodig is om tot verdere concrete verbeterpunten te komen. Vandaar dat op de verschillende deelonderwerpen onderzoek wordt voortgezet. De beleidstafel Wateroverlast en Hoogwater verwacht eind 2022 te komen met de definitieve adviezen en aanbevelingen.

Wetenschappelijke toetsing

De aanbevelingen in het eerste advies zijn opgesteld in samenwerking met vertegenwoordigers van verschillende overheden, kennisinstellingen en bedrijven. Het Overlegorgaan van de Fysieke Leefomgeving (OFL) en de wetenschappelijke klankbordgroep hebben meegedacht en advies gegeven voor dit tussenrapport van de Beleidstafel. Het OFL vertegenwoordigt een brede groep belangengroepen en maatschappelijke organisaties. De wetenschappelijke klankbordgroep bestaat uit onafhankelijke adviseurs uit de academische wereld.