Forse investering voor Deltaplan Zoetwater

Minister Barbara Visser van Infrastructuur en Waterstaat heeft op Prinsjesdag bekend gemaakt dat ze voor het Deltaplan Zoetwater voor de periode 2022-2027 in het Deltafonds 100 miljoen euro extra uittrekt bovenop de 150 miljoen euro die al was al gereserveerd. De waterschappen, gemeenten en provincies trekken samen 540 miljoen euro uit voor nieuwe maatregelen die moeten zorgen voor voldoende zoetwater voor drinkwater, landbouw, natuur en industrie. Met bijna 800 miljoen euro in totaal is het budget voor zoetwatermaatregelen verdubbeld ten opzichte van de afgelopen periode.

Deltacommissaris Peter Glas is blij met de extra impuls voor maatregelen voor voldoende zoetwater: “Het klimaat verandert: nat wordt natter, droog wordt droger. Mooi dat we de komende zes jaar een flink bedrag kunnen investeren in de weerbaarheid tegen zoetwatertekorten. Met projecten waarmee we het water beter kunnen vasthouden en bergen en slim kunnen verdelen over het land.”

Droogte en laagtewater

In Nederland krijgen we als gevolg van klimaatverandering te maken met langere perioden van droogte en laagwater in de rivieren. Het aanbod van zoetwater is niet altijd toereikend voor de vraag. Dat bleek duidelijk tijdens de langdurige droogteperioden in 2018, 2019 en het voorjaar van 2020. Om weerbaar te zijn tegen droogte in 2050 zijn verschillende maatregelen opgesteld in het Deltaprogramma Zoetwater. De maatregelen in de 2e fase van het Deltaprogramma Zoetwater van Rijk en regio richten zich onder meer op de verbetering van de aanvoer van zoetwater uit de Rijn en de Maas met de aanleg van nieuwe doorvoerroutes (sloten en kanalen). Op de zandgronden gaat het bijvoorbeeld om het laten meanderen van beekjes en de inzet van stuwen om het water vast te houden. Voor het IJsselmeer -de regenton van Nederland – worden maatregelen genomen tegen zout water dat bij de sluizen bij de Afsluitdijk binnendringt.

Verder wordt onderzocht of en hoe we andere waterbronnen beter kunnen gebruiken, zoals gezuiverd rioolwater of brak grondwater en wordt er gewerkt aan hergebruik van gezuiverd afvalwater in Garmerwolde om industrie en datacenters in de Eemshaven van zoet water te voorzien.

Maatregelen alleen niet voldoende

Deze maatregelen alleen zijn niet voldoende om in de toekomst weerbaar te zijn voor droogte. Een toekomstbestendige zoetwatervoorziening vraagt ook dat bij de ruimtelijke inrichting en het landgebruik rekening wordt gehouden met de beschikbaarheid van water. Bijvoorbeeld bij plannen voor woningbouw en infrastructuur. Alleen op die manier kunnen we Nederland klimaatbestendig en waterrobuust maken.