Deltascenario's

Nederland leeft met water. We zijn afhankelijk van water voor onze drinkwatervoorziening, landbouw, natuur, scheepvaart en industrie. Tegelijk moeten we ons ook beschermen tegen het water en de ontwrichtende gevolgen van overstromingen en schade door wateroverlast beperken. Door de eeuwen heen hebben we een leefbare delta gecreëerd met een stelsel van waterkeringen dat ons beschermt en met een fijnmazig watersysteem dat ons in staat stelt zoetwater te benutten en te veel water af te voeren. Nieuwe inzichten in de wereldwijde klimaatverandering, de gevolgen van emissiereductie in Nederland en sociaaleconomische groei laten zien dat het watersysteem onder druk komt te staan. In de toekomst kunnen we met het huidige watersysteem niet alle functies meer volledig ondersteunen.

In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Water en de Deltacommissaris zijn de wateropgaven voor 2050 en 2100 in beeld gebracht door de Deltascenario’s uit 2017 te actualiseren. Deze nieuwe Deltascenario’s laten vier mogelijke toekomstbeelden zien op basis van een bandbreedte van de klimaatverandering, de inspanning van Nederland om uitstoot van broeikasgassen terug te dringen en socio-economische ontwikkelingen (zoals bevolkingsgroei, economische groei en ruimtelijke ontwikkelingen). Daarmee wordt op nationale schaal een integraal beeld geschetst van de wateropgaven die daaruit volgen: de opgaven voor zoetwaterbeschikbaarheid, wateroverlast en waterveiligheid. 

Achtergrondinformatie over de Deltascenario's