Voorkeursstrategie Rijnmond-Drechtsteden

De ambities voor Rijnmond-Drechtsteden binnen het nationaal Deltaprogramma zijn nader uitgewerkt in een voorkeursstrategie.

De basis voor de voorkeursstrategie Rijnmond-Drechtsteden zijn de deltabeslissingen Waterveiligheid, Rijn-Maasdelta, Ruimtelijke adaptatie en Zoetwater. De voorkeursstrategie gaat primair over waterveiligheid en daarnaast over zoetwater en ruimtelijke adaptatie. Ook is er aandacht voor het beperken van de gevolgen van overstromingen via de ruimtelijke inrichting en de crisisbeheersing.

Waterveiligheid

Het huidige systeem met dijken en open afsluitbare stormvloedkeringen biedt de komende decennia een goed fundament voor de waterveiligheid in Rijnmond-Drechtsteden. Verder oostwaarts is ook rivierverruiming mogelijk. De uitdaging is toekomstige dijkversterkingen mogelijk te houden terwijl de verstedelijking in dit dichtbebouwde gebied verder gaat. De opgaven voor dijken en ruimtelijke ontwikkelingen worden op tijd op elkaar afgestemd en met elkaar verbonden.

Daarnaast besteedt de strategie ook aandacht aan de beperking van de gevolgen van overstromingen, zowel achter de dijken als in het buitendijkse gebied. De komende jaren is er bijzondere aandacht voor het overstromingsbewust inrichten van nieuwe woongebieden en voorzieningen voor vitale en kwetsbare functies.

Zoetwater

De zoetwaterstrategie maakt West-Nederland weerbaar tegen situaties met beperkte zoetwateraanvoer zoals in 2018. Grote infrastructurele maatregelen zijn de komende decennia nog niet nodig. Wel wordt ingezet op maatregelen in het kader van onder meer Slim Watermanagement en de Klimaatbestendige Zoetwatervoorziening Hoofdwatersysteem.

De regio neemt ook maatregelen voor het opvangen van de extra watervraag die ontstaat door klimaatverandering en maatschappelijke ontwikkelingen.

Ruimtelijke adaptatie

In West-Nederland wordt ook gewerkt aan ruimtelijke adaptatie. Verschillende grote steden en de provincie Zuid-Holland hebben klimaatadaptatie in hun beleid opgenomen. Bij elke nieuwe ontwikkeling nemen zij klimaatadaptatie mee in hun overwegingen. Verspreid in de regio lopen er verschillende tests voor klimaatbestendige nieuwbouw. Ook wordt klimaatadaptatie meegenomen in de verstedelijkingsstrategie.

Verder naar: