Rijnmond-Drechtsteden

In Rijnmond-Drechtsteden, het gebied vanaf de Hollandsche IJssel tot en met Haringvliet en vanaf Hoek van Holland tot en met de Biesbosch, komt het water van vier kanten: van zee, de rivieren, de lucht (neerslag) en de bodem (kwel). Het is een dichtbevolkt gebied met grote economische betekenis voor Nederland afgewisseld met landelijke gebieden. Al deze zaken maken Rijnmond-Drechtsteden kwetsbaar. Daarom is voor dit gebied een voorkeursstrategie voor de waterveiligheid opgesteld, als onderdeel van het nationaal Deltaprogramma. Provincie, gemeenten, waterschappen, veiligheidsregio’s, het Rijk en het bedrijfsleven uit de regio werken samen aan de uitvoering van deze voorkeursstrategie. 

Rijnmond-Drechtsteden is een gebied van uitersten, met havenactiviteiten, stedelijk gebied, de Greenports (tuinbouw), het Groene Hart en natuurgebieden zoals De Biesbosch. Economische en ruimtelijke ontwikkeling is hier alleen mogelijk als de waterveiligheid, de zoetwatervoorziening en de klimaatrobuustheid op orde zijn, nu en in de toekomst. De voorkeursstrategie voor Rijnmond-Drechtsteden moet daarvoor zorgen. Sinds 2014 werkt de regio aan de uitvoering van deze strategie, en in 2020 is deze herijkt. De drie deltabeslissingen voor Waterveiligheid, Zoetwater en Ruimtelijke adaptatie vormen het kader voor de uitvoering, evenals de  Deltabeslissing Rijn-Maasdelta.

Opgaven

Sommige dijken in Rijnmond-Drechtsteden voldoen nog niet aan de nieuwe normen. Voor de meeste dijken is de afgelopen jaren een hoger beschermingsniveau afgesproken, omdat het aantal mensen en de waarde achter de dijken is gestegen. Waar dijken op veen gebouwd zijn, leidt bodemdaling bovendien tot een extra opgave voor de veiligheid.  

Goed onderhoud van de stormvloedkeringen en dijkversterkingen is essentieel om de keringen afsluitbaar open te houden, tot voorbij 2070. Voor de lange termijn worden toekomstscenario’s uitgewerkt. Deze geven informatie over de (on)wenselijkheid van ruimtelijke investeringen op korte termijn in de diverse deelgebieden. Daarnaast werkt het Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden aan ruimtelijke adaptatiestrategieën voor de dijkzones en buitendijkse gebieden, en de ontwikkeling van plannen voor crisisbeheersing. Het Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden zet zich actief in om bij gebiedsontwikkelingen de juiste kaders en randvoorwaarden te scheppen. 

Door klimaatverandering, met als gevolg zeespiegelstijging en toenemende rivierafvoeren, neemt de waterveiligheidsopgave op de langere termijn toe. Op dit moment, en tot minimaal 2070, voldoet het huidige systeem van dijken, duinen en stormvloedkeringen in dit gebied aan de waterveiligheidseisen. Na 2070 is het nodig principiële keuzen te maken over de manier waarop dit gebied het best beschermd kan blijven. Het Kennisprogramma Zeespiegelstijging levert hiervoor belangrijke informatie, die binnen Rijnmond-Drechtsteden wordt meegenomen als onderdeel in de volgende herijking. Het is belangrijk aandacht te schenken aan:  

  • Het openhouden van de mogelijkheden voor noodzakelijke maatregelen in de toekomst, bijvoorbeeld met ruimtelijke reserveringen voor toekomstige dijkversterkingen. 
  • Terugvertalen lange termijn strategieën naar benodigde ruimte en confrontatie daarvan met geplande ruimtelijke investeringen. 
  • Het vaker voorkomen van langere perioden van droogte, waardoor de zoetwatervoorziening in de regio onder druk komt te staan. 
  • Het uitvoeren van maatregelen op het gebied van ruimtelijke adaptatie, onder meer in de buitendijkse gebieden.  

Gebiedsconferentie

Op maandag 5 juni 2023 vond in aanwezigheid van burgemeester Ahmed Aboutaleb – voorzitter van het Gebiedsoverleg - de Gebiedsconferentie van Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden plaats. Tijdens de conferentie waren naast deltacommissaris Peter Glas en programmamanager Pieter Jacobs zo’n 180 deelnemers van de partij.  

Jongeren een nadrukkelijke stem geven en de verbinding tussen waterveiligheid en andere thema’s, zoals zoetwater en ruimtelijke ontwikkelingen verder uitwerken. Dat waren de rode draden van de dag. Actualiteiten in en rondom het Deltaprogramma kwamen ruimschoots aan bod. Bijvoorbeeld de ondertekening van het Bestuursakkoord Waterveiligheid Hollandsche IJssel, ontwikkelingen in het Kennisprogramma Zeespiegelstijging en een mini-debat over bouwen in overstromingsgevoelige gebieden. 

Lees hier het uitgebreid verslag van de Gebiedsconferentie met veel foto’s, links naar video’s en presentaties!