Rijnmond-Drechtsteden

In Rijnmond-Drechtsteden, het gebied rond Rotterdam en Dordrecht, komt het water van vier kanten: van zee, de rivieren, de lucht (neerslag) en de bodem (kwel). Het is een dichtbevolkt gebied met grote economische betekenis voor Nederland. Al deze zaken maken Rijnmond-Drechtsteden kwetsbaar. Binnen het nationaal Deltaprogramma is daarom voor dit gebied een voorkeursstrategie opgesteld.

Rijnmond-Drechtsteden is een gebied van uitersten: met havenactiviteiten, stedelijk gebied, de Greenports (tuinbouw), het Groene Hart en natuurgebied De Biesbosch. Economische en ruimtelijke ontwikkeling is hier alleen mogelijk als de waterveiligheid, de zoetwatervoorziening en de klimaatrobuustheid op orde zijn, nu en in de toekomst. De voorkeursstrategie voor Rijnmond-Drechtsteden is opgesteld om daarvoor te zorgen. Sinds 2014 werkt de regio aan de uitvoering van deze strategie. In 2020 is deze strategie herijkt. De drie deltabeslissingen voor Waterveiligheid, Zoetwater en Ruimtelijke adaptatie vormen daarbij het kader, evenals de Deltabeslissing Rijn-Maasdelta.

Opgaven

Sommige dijken in Rijnmond-Drechtsteden voldoen nog niet aan de nieuwe normen. Voor de meeste dijken is de afgelopen jaren een hoger beschermingsniveau afgesproken, omdat het aantal mensen en de waarde achter de dijken is gestegen. Waar dijken op veen gebouwd zijn, leidt bodemdaling bovendien tot een extra opgave voor de veiligheid.

Door de klimaatverandering, met als gevolg zeespiegelstijging en toenemende rivierafvoeren, zal de waterveiligheidsopgave op de langere termijn toenemen. Na 2050 zijn principiële keuzes nodig over de manier waarop dit gebied het best beschermd kan blijven. Op korte termijn speelt al de vraag hoe de ruimte die daarvoor nodig is beschikbaar kan blijven. Naar verwachting komen er ook vaker lange perioden van droogte, waardoor de zoetwatervoorziening in de regio onder druk komt te staan. Tot slot is er een opgave op het gebied van ruimtelijke adaptatie, onder meer in de buitendijkse gebieden.

Samenwerken

In het Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden werken provincie, gemeenten, waterschappen, veiligheidsregio’s, het Rijk en het bedrijfsleven uit de regio samen aan de uitvoering van de voorkeursstrategie voor het gebied Rijnmond-Drechtsteden.

Verder naar: