Rijnmond-Drechtsteden

In Rijnmond-Drechtsteden, het gebied rond Rotterdam en Dordrecht, komt het water van vier kanten: van zee, de rivieren, de lucht (neerslag) en de bodem (kwel). Het is een dichtbevolkt gebied met grote economische betekenis voor Nederland. Al deze zaken maken Rijnmond-Drechtsteden kwetsbaar. Daarom is voor dit gebied een voorkeursstrategie opgesteld, als onderdeel van het nationaal Deltaprogramma.

Rijnmond-Drechtsteden is een gebied van uitersten: met havenactiviteiten, stedelijk gebied, de Greenports (tuinbouw), het Groene Hart en natuurgebieden zoals De Biesbosch. Economische en ruimtelijke ontwikkeling is hier alleen mogelijk als de waterveiligheid, de zoetwatervoorziening en de klimaatrobuustheid op orde zijn, nu en in de toekomst. De voorkeursstrategie voor Rijnmond-Drechtsteden moet daarvoor zorgen. Sinds 2014 werkt de regio aan de uitvoering van deze strategie. In 2020 is de strategie herijkt. De drie deltabeslissingen voor Waterveiligheid, Zoetwater en Ruimtelijke adaptatie vormen het kader voor de uitvoering, evenals de de Deltabeslissing Rijn-Maasdelta.

Opgaven

Sommige dijken in Rijnmond-Drechtsteden voldoen nog niet aan de nieuwe normen. Voor de meeste dijken is de afgelopen jaren een hoger beschermingsniveau afgesproken, omdat het aantal mensen en de waarde achter de dijken is gestegen. Waar dijken op veen gebouwd zijn, leidt bodemdaling bovendien tot een extra opgave voor de veiligheid.

Door klimaatverandering, met als gevolg zeespiegelstijging en toenemende rivierafvoeren, neemt de waterveiligheidsopgave op de langere termijn toe. Na 2050 is het nodig principiële keuzen te maken over de manier waarop dit gebied het best beschermd kan blijven. Tot die tijd voldoet het huidige systeem van dijken, duinen en stormvloedkeringen in dit gebied aan de waterveiligheidseisen. Het is belangrijk aandacht te schenken aan: 

  • Het openhouden van de mogelijkheden voor noodzakelijke maatregelen in de toekomst, bijvoorbeeld met ruimtelijke reserveringen
  • Het vaker voorkomen van langere perioden van droogte, waardoor de zoetwatervoorziening in de regio onder druk komt te staan.
  • Het uitvoeren van maatregelen op het gebied van ruimtelijke adaptatie, onder meer in de buitendijkse gebieden. 

Samenwerken

Provincie, gemeenten, waterschappen, veiligheidsregio’s, het Rijk en het bedrijfsleven uit de regio werken samen aan de uitvoering van de voorkeursstrategie voor het gebied Rijnmond-Drechtsteden.