Maatregelen Rijnmond-Drechtsteden

Binnen het nationaal Deltaprogramma zijn er specifieke maatregelen en projecten voor de regio Rijnmond-Drechtsteden. Veel initiatieven zijn al afgerond of in volle gang; voor de komende jaren staan er ook nieuwe projecten op de agenda.

De maatregelen en projecten in de regio Rijnmond-Drechtsteden staan in detail uitgewerkt in de Deltaplannen voor Waterveiligheid, Zoetwater en Ruimtelijke adaptatie. Daarnaast kent Rijnmond-Drechtsteden een eigen uitvoeringsagenda voor de periode 2020-2026, met hierin diverse onderzoeken en projecten.

Mijlpalen 2015-2020

De afgelopen zes jaar is er binnen het Deltaprogramma al veel vooruitgang geboekt in de regio Rijnmond-Drechtsteden. Een greep uit de mijlpalen:

 • In 2018 is de dijkversterking Kinderdijk-Schoonhovenseveer opgeleverd. Bij de uitvoering van de dijkversterking zijn verschillende meekoppelkansen meegenomen, zoals de Klimaatdijk in Streefkerk. Deze dijk is zo hoog en sterk dat er bijvoorbeeld een combinatie met woningbouw mogelijk is.
 • Havenbedrijf Rotterdam heeft samen met overheden en bedrijven adaptatiestrategieën ontwikkeld voor verschillende buitendijkse delen van het havengebied.
 • In 2019 hebben de gemeente Dordrecht en de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid een handleiding uitgebracht voor het inrichten van hoogwaterschuillocaties in bestaande of nieuwe gebouwen.
 • In 2019 heeft Deltares een studie opgeleverd getiteld Invloed Hoge Scenario’s voor Zeespiegelstijging. De studie geeft inzicht in de effecten van een zeespiegelstijging tot 2-3 meter op dijken en buitendijkse gebieden, de bereikbaarheid van de haven en een groot aantal andere effecten.
 • De weerbaarheid tegen zoetwatertekorten is vergroot, onder meer met de oplevering van de innovatieve pilot Zoetwaterfabriek.

Plannen 2021-2026

Voor de komende jaren staat een aantal projecten en maatregelen op de uitvoeringsagenda. Enkele voorbeelden:

 • Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en Rijkswaterstaat investeren samen in een grotere betrouwbaarheid van de Hollandsche IJsselkering. Daardoor zijn minder ingrijpende dijkversterkingen langs de rivier nodig.
 • Rijkswaterstaat start een vervolgstudie naar verbetermaatregelen bij de Maeslantkering.
 • De uitwerking van de Strategische Adaptatieagenda Buitendijks gaat van start, onder meer in de Maasvlakte en in het havengebied en buitendijkse woonlocaties in Rotterdam en Dordrecht.
 • De veiligheidsregio’s stellen de komende jaren evacuatiestrategieën op.
 • De gemeente Dordrecht en de Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam (IABR) onderzoeken de mogelijkheid om nieuwe woningen op de buitendijks gelegen Staart te combineren met een andere inrichting van het gebied zodat inwoners van Dordrecht er kunnen schuilen bij een (dreigende) overstroming. Dit onderzoek is in 2021 afgerond.
 • De gemeente Rotterdam start in 2021 met ruimtelijke ontwikkelkaders voor dijken.

Integraliteit

Alle partijen in de regio zetten zich in om de drie opgaven van het nationaal Deltaprogramma – waterveiligheid, voldoende zoetwater en een toekomstbestendige ruimtelijke inrichting – in samenhang aan te pakken en waar mogelijk te verbinden met klimaatmitigatie, circulaire economie en andere transities. Het Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden onderzoekt hoe deze samenhang in de toekomst verder te versterken is.

Kennis en onderzoek

De Kennisagenda van het Deltaprogramma omvat het onderzoek in de regio Rijnmond-Drechtsteden in de periode 2021-2026. De belangrijkste kennisvragen gaan over de impact van zeespiegelstijging op de waterveiligheid en de verzilting in deze regio, de mate waarin het huidige systeem oprekbaar is om deze impact op te vangen en welke opties er op de lange termijn zijn om de regio waterrobuust te maken. Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden neemt daarom actief deel aan het landelijke Kennisprogramma Zeespiegelstijging.