Waddengebied

Het Waddengebied is een bijzonder deel van Nederland. Het nationaal Deltaprogramma omschrijft ambities en maatregelen voor het behoud van de waterveiligheid in het Waddengebied. Voor dit gebied is een voorkeursstrategie Waddengebied opgesteld. De buitendelta’s, de Waddeneilanden, de wadplaten en de kwelders beschermen de kust van Noord-Nederland en zorgen ervoor dat op de Waddeneilanden gewoond en gewerkt kan worden.

De Waddenzee is in zijn geheel, van Den Helder tot Esbjerg, opgenomen op de Werelderfgoedlijst van UNESCO. Het is een van de belangrijkste wetlands van de wereld en heeft unieke natuurwaarden.

Opgaven

Het uitgestrekte intergetijdengebied in de ondiepe Waddenzee (eilanden, wadplaten, kwelders en geulen) vormt een buffer tegen hoge golven van de Noordzee. Zonder deze buffer zouden de waterkeringen langs de vaste wal en op de eilanden beduidend sterker en hoger moeten zijn. Het intergetijdengebied van de Waddenzee heeft zand nodig om zich aan te passen aan de stijgende zeespiegel. Als de zeespiegel sneller stijgt is méér zand nodig. Als het intergetijdengebied de stijging niet meer kan bijhouden, neemt de bufferende werking af.

Op dit moment voldoet een deel van de dijken langs de vaste wal van de Waddenzee, de Eems-Dollard en de eilanden niet aan de wettelijke normen. Deze waterkeringen worden daarom versterkt. Door zeespiegelstijging zijn mogelijk meer versterkingen nodig in de toekomst.

Een deel van de waterkeringen moet ook versterkt worden vanwege de bodemdaling als gevolg van de mijnbouw in Groningen en Fryslân. De gaswinning is belangrijk voor het (inter)nationale gastransport. Ook het aardbevingsbestendig maken van de dijken in Groningen is van belang.

Voorkeursstrategie Waddengebied

Er is een voorkeursstrategie opgesteld voor de waterveiligheid in het Waddengebied. Het behouden van de unieke waarden van dit gebied wordt hierin meegenomen. Het uitgangspunt is: zo natuurlijk mogelijke maatregelen.