Waddengebied

Het Waddengebied is een van de meest bijzondere stukken Nederland. Het nationaal Deltaprogramma omschrijft ambities en maatregelen om de unieke waarden van het Waddengebied ook in de toekomst te behouden. Voor dit gebied is een voorkeursstrategie opgesteld.

De Waddenzee is in zijn geheel, van Den Helder tot Esbjerg, opgenomen op de Werelderfgoedlijst van UNESCO. Het is een van de belangrijkste wetlands van de wereld en heeft unieke natuurwaarden. Het gebied is ook voor de veiligheid van groot belang. De buitendelta’s, de Waddeneilanden, de wadplaten en de kwelders beschermen samen de kust van Noord-Nederland.

Opgaven

Het uitgestrekte intergetijdengebied in de ondiepe Waddenzee (wadplaten, kwelders en geulen) vormt een buffer tegen hoge golven van de Noordzee. Zonder deze  buffer zouden de waterkeringen langs de vaste wal en op de eilanden sterker en hoger moeten zijn. Het intergetijdengebied van de Waddenzee heeft zand nodig om zich aan te passen aan de stijgende zeespiegel. Als de zeespiegel sneller stijgt is méér zand nodig en kan er een situatie ontstaan dat het intergetijdengebied de stijging niet meer kan bijhouden, waardoor de bufferende werking afneemt.

Momenteel voldoet een deel van de dijken langs de vaste wal van de Waddenzee, de Eems-Dollard en de eilanden niet helemaal aan de wettelijke normen. Deze waterkeringen worden momenteel versterkt. Door zeespiegelstijging zijn in de toekomst mogelijk verdere versterkingen nodig.

Een deel van de waterkeringen moet bovendien beter beschermd worden vanwege de rol die met name Groningen heeft in de gaswinning en het (inter)nationale gastransport. Ten slotte is het aardbevingsbestendig maken van de dijken in Groningen van belang.

Voorkeursstrategie Waddengebied

Om de unieke waarden van het Waddengebied te behouden, is een voorkeursstrategie opgesteld. Zo natuurlijk mogelijke maatregelen vormen daarvoor het uitgangspunt.

Verder naar: