Voorkeursstrategie Waddengebied

De ambities binnen het nationaal Deltaprogramma voor het Waddengebied zijn uitgewerkt in een voorkeursstrategie.

De voorkeursstrategie Waddengebied komt voort uit de deltabeslissing Waterveiligheid en de Beslissing Zand. De uitvoering is uitgewerkt in een serie maatregelen voor het Waddengebied.

Waterveiligheid

De voorkeursstrategie voor het Waddengebied richt zich op het behoud van de bufferende werking van de eilanden, de buitendelta’s en het intergetijdengebied. Ook het zandige systeem van de kust blijft behouden, inclusief pilots, monitoring en de kennisontwikkeling. Innovatieve dijken beschermen tegen de zee. Daarbij ligt de nadruk op meervoudig ruimtegebruik, inclusief de kwelders. Ieder Waddeneiland krijgt zijn eigen veiligheidsstrategie. 

Het onderzoek naar de werking van het Waddenzeesysteem wordt intensiever. Het onderzoek richt zich op de gevolgen van de zeespiegelstijging op het zandige systeem en handelingsperspectieven voor het gebied (zoals zandsuppleties, sedimentatieversnelling en golfreductie). Dat gebeurt onder meer via het Kennisprogramma Zeespiegelstijging

Integraliteit

Daarnaast wordt verder gewerkt aan de zone rondom de primaire waterkeringen van het vasteland van het Waddengebied. Er komen integrale veiligheidsstrategieën die samenhangen met keuzes voor het kustbeheer op de lange termijn. Voor elk Waddeneiland wordt in kaart gebracht wat de invloed is van droogte en verzilting op de integrale veiligheidsstrategie.

Verder naar: