Maatregelen Zuidwestelijke Delta

De uitvoering van maatregelen in de Zuidwestelijke Delta is in volle gang. Ook de komende jaren staan veel nieuwe projecten op de agenda.

De Deltaplannen voor Waterveiligheid, Zoetwater en Ruimtelijke adaptatie omvatten tal van maatregelen en projecten die zich specifiek richten op de Zuidwestelijke Delta.

Mijlpalen

 • Het integrale project Waterdunen is afgerond. Dit project combineerde kustversterking, natuurontwikkeling en recreatie. 
 • •    Ook is het project Zandsuppletie Roggenplaat in de Oosterschelde uitgevoerd. Dit project richtte zich op natuur en veiligheid (minder golfaanval op de zuidkust van Schouwen).
 • In het project Roode Vaart is het werk aan de haven in Zevenbergen in 2020 afgerond.
 • De pilot ‘Slim omgaan met zand Kop van Schouwen’ heeft onder meer geleid tot nieuwe dynamiek en grotere ecologische en landschappelijke waarden van de duinen. Ook heeft er zandsuppletie plaatsgevonden bij het strand aan de Brouwersdam; dat is belangrijk voor de regionale economie.
 • In het kader van de Klimaatadaptatiestrategie voor Zeeland (KASZ) zijn de klimaatstresstesten afgerond en heeft een Zeeuwse risicodialoog plaatsgevonden. Het resultaat is de notitie 'Klimaatverandering: Zeeuwse risico’s in beeld'. Hieraan gekoppeld is een gezamenlijk uitvoeringsprogramma ontwikkeld en een zesjarig uitvoeringsconvenant afgesloten.
 • Op 3 mei 2022 is de inlaatvoorziening bij de Roode Vaart officieel in gebruik genomen. Hiermee kan West-Brabant worden voorzien van extra zoetwater vanuit het Hollands Diep. 

Plannen 2022-2026

 • In 2022 en 2023 wordt gewerkt aan het uitwerken van de handelingsperspectieven in de Gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta 2050.
 • De komende jaren wordt gewerkt aan een integrale kennis- en innovatieagenda. Aan de hand van een methodiek ontwikkeld door Deltares krijgen de partijen inzicht in de complexe integrale (gebieds)vraagstukken voor de korte, middellange en lange termijn. In 2022 en 2023 moet deze nieuwe aanpak geïmplementeerd worden in het werkproces. 
 • De uitvoering van ‘icoonprojecten’, als onderdeel van het Onderzoekstraject Deltavraagstukken, draagt bij aan de landelijke en regionale kennisontwikkeling. Een voorbeeld is het icoonproject Innovatieve Waterkerende Landschappen.
 • De Projectorganisatie Waterveiligheid (POW) is een samenwerkingsverband tussen Waterschap Scheldestromen en Rijkswaterstaat Zee en Delta. De POW werkt de komende jaren aan de dijkversterking Hansweert. Het is het eerste Zeeuwse project dat volgens de nieuwste veiligheidsnormering  wordt uitgevoerd. Daarnaast richt het project zich zo veel mogelijk op duurzaamheid en circulariteit.
 • Het regionale watersysteem wordt robuuster ingericht en beheerd voor het verkrijgen van een nauwere samenhang met het hoofdwatersysteem. Het hergebruik van effluent wordt onderzocht en krijgt vorm in enkele deelgebieden (regio Bath en Terneuzen). De regionale partners trekken zoveel mogelijk gezamenlijk op bij de noodzakelijke kennisontwikkeling.
 • Voor het Volkerak-Zoommeer wordt gewerkt aan een concreet uitvoerbaar plan voor het verbeteren van de kwaliteit, met als doel een robuust en gezond gebied. Belangrijke thema’s zijn: ecologie en waterkwaliteit, de beschikbaarheid van zoetwater en economie en recreatie. Het netwerk Waterpoort, bestaande uit belangrijke partijen, werkt aan het plan. 
 • In het project Herstel Getij Grevelingen wordt gewerkt aan de terugkeer van beperkt getij op de Grevelingen, met als doel het oppervlak aan zuurstofloze bodem te verkleinen en de waterkwaliteit en onderwaternatuur te verbeteren. De waterkwaliteit en onderwaternatuur lijden onder de Deltawerken. Zeespiegelstijging maakt het op termijn lastiger om de gewenste getijslag te behouden. Het projectteam werkt twee varianten uit van een doorlaat die rekening houdt met de getijslag. De doorlaat biedt ook de mogelijkheid om duurzame energie op te wekken door een getijdencentrale.
 • De recreatieve waarden en de natuur bij het Veerse Meer worden bedreigd; klimaatverandering verergert de problemen. Rijkswaterstaat onderzoekt de waterkwaliteit, Deltares kijkt naar de ernst en de ontwikkeling van de problemen. Beide partijen formuleren mogelijke maatregelen voor het Veerse Meer. In 2023 volgen de eerste resultaten. Het onderzoek van Rijkswaterstaat is onderdeel van het actieprogramma van de Gebiedsvisie Veerse Meer 2020-2030. Deze visie heeft als doel de kwaliteiten van het gebied te borgen en te versterken. 
 • •    Kennis en onderzoek blijven belangrijk. Kennisvragen over de effecten van zeespiegelstijging krijgen een plaats in het Kennisprogramma Zeespiegelstijging. Integrale kennisvragen worden uitgewerkt in de Integrale Kennis- en Innovatieagenda Zuidwestelijke Delta. Deze agenda geeft zicht op de samenhang en verbinding tussen de losse kennisagenda’s.
 • •    De netwerkorganisatie Living Lab Schouwen-Duiveland zoekt nieuwe, innovatieve oplossingen voor complexe uitdagingen op het gebied van water, voedsel, onderwijs en bestuur. Er wordt samengewerkt met onderwijsinstellingen, ondernemers, overheden, onderzoeksinstituten en inwoners. Innovatieve oplossingen worden getoetst in de praktijk, op weg naar een circulaire economie in Schouwen-Duiveland.
 • Aan de voet van de Brabantse Wal komt een grote hoeveelheid zoet water vrij, afkomstig uide bodem en van directe regen. Dit water, ongeveer 30 miljoen kuub per jaar, stroomt ongebruikt de Westerschelde in. De waterschappen Brabantse Delta en Scheldestromen, provincies Noord-Brabant en Zeeland en waterbedrijf Evides hebben de ambitie dit water nuttig te gebruiken. Het water is geschikt voor natuurontwikkeling, als landbouwwater en mogelijks zelfs voor de drinkwatervoorziening. In 2022 moet uit onderzoek blijken wat de haalbaarheid hiervan is.