Maatregelen Zuidwestelijke Delta

Maatregelen in de Zuidwestelijke Delta binnen het nationaal Deltaprogramma zijn al in volle gang. Voor de komende jaren staan er ook nieuwe projecten op de agenda.

De Deltaplannen voor Waterveiligheid, Zoetwater en Ruimtelijke adaptatie omvatten tal van maatregelen en projecten die zich specifiek richten op de Zuidwestelijke Delta.

Mijlpalen in de afgelopen zes jaar

De afgelopen zes jaar is er al veel bereikt met de uitvoering van maatregelen in deze regio. Een greep uit de mijlpalen:

 • Het integrale project Waterdunen is afgerond. Dit project combineerde kustversterking, natuurontwikkeling en recreatie. 
 • Ook het project Zandsuppletie Roggenplaat in de Oosterschelde is uitgevoerd. Dit project richtte zich op natuur en veiligheid (minder golfaanval op de zuidkust van Schouwen). 
 • In de projecten van de Proeftuin Zoet Water werken ondernemers, kennishouders en overheid samen om de zoetwaterbeschikbaarheid te verbeteren en het doelmatige gebruik te vergroten. 
 • Het project Roode Vaart is in uitvoering en het werk in de kern Zevenbergen wordt eind 2020 afgerond. Hiermee kan extra zoet water worden ingelaten voor West-Brabant.
 • De pilot ‘Slim omgaan met zand Kop van Schouwen’ heeft onder meer geleid tot nieuwe dynamiek en grotere ecologische en landschappelijke waarden van de duinen. Ook heeft er zandsuppletie plaatsgevonden het strand aan de Brouwersdam, dat belangrijk is voor de regionale economie.
 • In het kader van de Zeeuwse aanpak Klimaatadaptatie zijn de klimaatstresstesten afgerond en heeft een Zeeuwse risicodialoog plaatsgevonden. Het resultaat is de Notitie Klimaatadaptatie: Zeeuwse risico’s in beeld.

Plannen voor de komende zes jaar

De komende zes jaar staan er verschillende projecten en activiteiten op de agenda. Enkele bijzondere mijlpalen voor de periode 2021-2026 zijn:

 • De Projectorganisatie Waterveiligheid (POW) is een samenwerkingsverband tussen waterschap Scheldestromen en Rijkswaterstaat Zee en Delta. De POW werkt de komende jaren aan de dijkversterking Hansweert. Het is het eerste Zeeuwse project dat volgens de nieuwste veiligheidsnormering  wordt uitgevoerd. Daarnaast richt het project zich zo veel mogelijk op duurzaamheid en circulariteit.
 • Het Zeeuws Deltaplan Zoet Water krijgt vorm. De Proeftuin met pilots wordt voortgezet.
 • Het regionale watersysteem wordt robuuster ingericht en beheerd om een nauwere samenhang met het hoofdwatersysteem te verkrijgen. Het hergebruik van effluent wordt onderzocht en krijgt vorm in enkele deelgebieden (regio Bath en Terneuzen).
 • Het Gebiedsoverleg Zuidwestelijke Delta start een gebiedsproces om tot een klimaatrobuuste zoetwatervoorziening in de Zuidwestelijke Delta te komen. Ook gaat het Gebiedsoverleg in gesprek met stakeholders over mogelijke oplossingen voor de huidige problemen van het Volkerak-Zoommeer, zowel voor de periode dat het Volkerak-Zoommeer zoet kan blijven als voor een latere periode, binnen een eventueel zout toekomstperspectief.
 • In het project Herstel Getij Grevelingen wordt gewerkt aan de terugkeer van beperkt getij op de Grevelingen om het oppervlak aan zuurstofloze bodem te verkleinen en de waterkwaliteit en de onderwaternatuur te verbeteren. Die hebben te lijden onder de Deltawerken. De zeespiegelstijging maakt het op termijn lastiger om de gewenste getijslag te behouden. Het projectteam werkt twee varianten uit van een doorlaat uit die hiermee rekening houdt. De doorlaat biedt ook de mogelijkheid om duurzame energie op te wekken door een getijdencentrale.
 • Kennis en onderzoek blijven belangrijk. Er zijn onder meer kennisvragen rond de effecten van zeespiegelstijging. Die krijgen een plaats in het Kennisprogramma Zeespiegelstijging. Kennisvragen over zoet water staan in het Zeeuws Deltaplan Zoet Water. De meer integrale kennisvragen worden uitgewerkt in een nog te ontwikkelen kennisprogramma Zuidwestelijke Delta.