Fotoverslag Vierde Nationaal Deltacongres 2013

Tijdens het Vierde Nationaal Deltacongres zijn van de verschillende toespraken en activiteiten foto's gemaakt. Hieronder een impressie. Foto's: Ruben Jorksveld en Jos Braal.

Opening

Minister van Infrastructuur en Milieu Melanie Schultz van Haegen in gesprek met gastvrouw Eva Kuit. De minister opende het Vierde Nationaal Deltacongres waarbij ze benoemde dat 2014 een spannend jaar wordt voor de Deltabeslissingen.

Frans Edelman Adward

Anne Robinson (president van INFORMS) reikt de Franz Edelman Award uit aan de deltacommissaris en het team van het Centraal Plan Bureau, de Universiteit van Tilburg, TU Delft, Deltares, HKV Consultants en het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Dit Nederlandse consortium won onlangs deze prestigieuze Amerikaanse prijs voor het project 'Economically Efficient Flood Standards to Protect the Netherlands against Flooding'.

Hierbij is een nieuwe rekenmethode ontwikkeld die kan worden gebruikt voor het berekenen van de economisch optimale bescherming van Nederland tegen overstromingen. Het project heeft op een unieke manier bijgedragen aan het verbeteren van de waterveiligheid van ons land en staat centraal in Deltaprogramma 2014.

Stand van zaken

Deltacommissaris Wim Kuijken licht de stand van zaken in het Deltaprogramma toe, met speciale aandacht voor de vernieuwingen in het Delta-programma op weg naar de deltabeslissingen in 2014-2015, en met concrete voorbeelden van “slimme combinaties”.

Kennisinstituten

Drie hoogleraren gaan in een vraaggesprek in op de aanpak, de kwaliteitsborging en omgaan met onzekerheden in de voorbereiding van de deltabeslissingen: Bas Jonkman (Technische Universiteit Delft), Pier Vellinga (Wageningen Universiteit) en Chris Zevenbergen (UNESCO-IHE).

Jongeren en het Deltaprogramma

Jongeren spelen een belangrijke rol binnen het Deltaprogramma. Vertegenwoordigers van het Jeugdwaterschap vertellen over de inzet van social media, waarmee zij de betrokkenheid van andere jongeren willen versterken. Ook openden zij de onlie versie van de Deltaviewer. De Deltaviewer laat in woord en beeld zien hoe Nederland met het water omgaat: als vriend en als vijand, nu, in het verleden en in de toekomst en op lokaal, regionaal en landelijk niveau.

In het zonnetje

Koos van Oord werd dit jaar als bijzondere gast door de deltacommissaris in het zonnetje gezet voor zijn belangrijke inzet voor het deltaprogramma. Van Oord riep op tot volle inzet van alle betrokkenen en benadrukte dat het daarbij niet alleen gaat om “bring in the Dutch”, maar ook om in ons eigen land te focussen op “binding the Dutch en building by the dutch”.

Bestuurlijke partners

De bestuurlijke partners in het Deltaprogramma reflecteren aan de hand van concrete voorbeelden op de voortgang van het Deltaprogramma en de voorbereiding van de deltabeslissingen: Gerard Doornbos (vice-voorzitter Unie van Waterschappen), Josan Meijers (bestuurslid Interprovinciaal Overleg), Ina Adema (voorzitter subcommissie Water, Vereniging Nederlandse Gemeenten) en Jan Hendrik Dronkers (directeur-generaal Rijkswaterstaat, ministerie van Infrastructuur en Milieu).

Afsluiting ochtendprogramma

Peter Heij, directeur-generaal van de directie Ruimte en Water van IenM, sloot het ochtendprogramma af met een pleidooi voor grotere maatschappelijke betrokkenheid.

Deltaparade

Bezoekers op de Deltaparade. Aleid Wolfsen, burgemeester van Utrecht en voorzitter van het Veiligheidsberaad, opende de Deltaparade. Hier presenteren de deelprogramma’s van het Deltaprogramma de voortgang van hun projecten.

Deltacommissaris Wim Kuijken en Aleid Wolfsen krijgen uitleg van Emmy Meijers, directeur van het deelprogramma Rijnmond Drechtsteden. De regio Rijnmond-Drechtsteden is een dichtbevolkt gebied met enorme economische betekenis voor Nederland, met name door de havenactiviteiten. In dit gebied - rond Rotterdam en Dordrecht - komt het water van twee kanten: van zee en van de rivieren. Door de klimaatverandering en bodemdaling neemt de kans op overstromingen in dit gebied toe en verzilt het rivierwater.

Middagprogramma

Voorzitter en kroonlid van de Sociaal Economische Raad Wiebe Draijer opende het middagprogramma. Hij noemde de opzet van het Deltaprogramma als inspiratie voor het Energieakkoord. Net als bij het Deltaprogramma zijn belangenorganisaties en maatschappelijke groeperingen vanaf het begin betrokken bij de totstandkoming van het Energieakkoord.

Zes maatschappelijke organisaties kregen vervolgens de ruimte om in een pitch van drie minuten per organisatie te vertellen wat zij als voorbeeldoplossing zien op het gebied van waterveiligheid, zoetwater en regionale systemen.

Waterveiligheid

Petra Souwerbren (directeur ARK) en Fries Heinis, directeur Vereniging van Waterbouwers.

Zoetwater

Siem Jan Schenk, vice-voorzitter LTO-Nederland en Roy Tummers, directeur Water bij VEMW.

Regionale systemen

Peter Visser, voorzitter Regionaal Overlegorgaan IJsselmeergebieden en Jan Boelhouwer, voorzitter Klankbordgroep Rivieren.

Innovaties

Innovaties kunnen leiden tot significante kostenbesparingen. Negen personen mochten in een pitch van drie minuten hun innovatie toelichten, en het belang ervan aangeven voor onderdelen van het Deltaprogramma.

Digitale innovaties in integraal waterbeheer

Geert Hermans, business developer bij ZLTO, ontwikkelde het programma ’Precisielandbouw en Geo-informatie’
Onne Rösingh, directielid van IJkdijk, liet zien hoe een veendijk beter kan worden gemonitord, zodat er sneller kan worden ingegerepen als deze instabiel dreigt te raken.
Fons Nelen ging in op het project 3di Waterbeheer; dat zich richt op supersnelle en nauwkeurige waterberekeningen en een realistische visualisatie van rekenresultaten. Dat levert kaarten op die nauwkeurig laten zien waar en in welk tempo een gebied volloopt bij een calamiteit.

Zoetwaterconservering

Koen Zuurbier, hydroloog bij KWR Watercycle Research Institute liet nieuwe manieren zien voor ondergrondse opslag van zoetwater, als waterreserve en om verzilting tegen te gaan.
Pieter Beeldman, projectleider haalbaarheidsstudie bellenpluimen, liet zien hoe bellenpluimen de verdere verzilting vanuit de Nieuwe Waterweg landinwaarts kan worden tegengegaan.
Peter Vermaat van Evides Waterbedrijf toonde een nieuwe manier van efficiënt zoetwatergebruik door combinatie van regenwater en gezuiverd afvalwater, speciaal ontwikkeld voor de tuinders in het Westland.

Nationaal Hoogwater Beschermingsprogramma nHWBS

Frans van den Berg presenteerde een techniek waarbij geotextiel op rollen vertikaal in de teen van een dijk kan worden geplaatst om piping tegen te gaan; het verschijnsel waarbij kwelwater zanddeeltjes wegspoelt zodat dijken instabiel worden.
Chris Griffioen van waterschap Groot-Salland liet zien hoe een hoger waterpeil in polders piping kan tegengaan.
Pieter-Christiaan van Oranje, CEO van AGT Nederland presenteerde een water-app waarmee bewoners van risico-gebieden bij een overstroming continu op de hoogte zijn en elkaar op de hoogte houden van het verloop van de ramp en waar het nog veilig is.

Sluiting

Het congres werd afgesloten door Hans van der Vlist, voorzitter van de Adviescommissie Water. Hij zei van harte het advies van de deltacommissaris te ondersteunen om 1% van het Deltafonds apart te zetten voor kennis en innovaties.