Programma Vierde Nationaal Deltacongres 2013

Het programmma van het Vierde Nationale Deltacongres, gehouden op 7 november 2013 in het Beatrix Theater in Utrecht, zag er alvolgt uit:

Ochtend

08.00 uur:

Registratie en ontvangst met koffie en thee.

10.00 uur:

Welkom door dagvoorzitter Eva Kuit.

Opening door de Minister van Infrastructuur en Milieu, Melanie Schultz van Haegen.

Hierna vindt de prijsuitreiking van de Franz Edelman Award plaats door Anne Robinson (president van INFORMS) aan de deltacommissaris en het team van het Centraal Plan Bureau, de Universiteit van Tilburg, TU Delft, Deltares, HKV Consultants en het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Dit Nederlandse consortium won onlangs deze prestigieuze Amerikaanse prijs voor het project ‘Economically Efficient Flood Standards to Protect the Netherlands against Flooding’. Hierbij is een nieuwe rekenmethode ontwikkeld die kan worden gebruikt voor het berekenen van de economisch optimale bescherming van Nederland tegen overstromingen. Het project heeft op een unieke manier bijgedragen aan het verbeteren van de waterveiligheid van ons land en staat centraal in Deltaprogramma 2014.

Vervolgens licht deltacommissaris Wim Kuijken de stand van zaken in het Deltaprogramma toe, met speciale aandacht voor de vernieuwingen in het Deltaprogramma op weg naar de deltabeslissingen in 2014-2015, en met concrete voorbeelden van “slimme combinaties”.

Drie hoogleraren gaan in een vraaggesprek in op de aanpak, de kwaliteitsborging en omgaan met onzekerheden in de voorbereiding van de deltabeslissingen: Bas Jonkman (Technische Universiteit Delft), Pier Vellinga (Wageningen Universiteit) en Chris Zevenbergen (UNESCO-IHE).

Natuurlijk besteden we aandacht aan de jongeren in het Deltaprogramma, in aanwezigheid van het Jeugdwaterschapsbestuur.

De bestuurlijke partners in het Deltaprogramma reflecteren aan de hand van concrete voorbeelden op de voortgang van het Deltaprogramma en de voorbereiding van de deltabeslissingen: Ina Adema (voorzitter subcommissie Water, Vereniging Nederlandse Gemeenten), Gerard Doornbos (vice-voorzitter Unie van Waterschappen), Jan Hendrik Dronkers (directeur-generaal Rijkswaterstaat, ministerie van Infrastructuur en Milieu) en Josan Meijers (bestuurslid Interprovinciaal Overleg).

Ook dit jaar wordt een bijzondere gast in het zonnetje gezet.

Peter Heij (directeur-generaal Ruimte en Water, ministerie van Infrastructuur en Milieu) sluit de ochtend af.

12.00 uur: Start lunch

Middag

12.30 uur:

Aleid Wolfsen, burgemeester van Utrecht en voorzitter van het Veiligheidsberaad, verricht de opening van de Deltaparade.

13.15 uur:

Parallel aan de Deltaparade in de Expohal is er een programma in de plenaire zaal.

Opening door Wiebe Draijer, voorzitter en kroonlid van de Sociaal-Economische Raad.

13.30 uur:

De inbreng, kennis en inzichten van maatschappelijke organisaties zijn van belang in het Deltaprogramma. Hoe zien de vertegenwoordigers van organisaties in het Deltaprogramma hun rol in de voorbereiding van de deltabeslissingen?

Blok 1: Waterveiligheid

 • Petra Souwerbren, Coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers, directeur ARK
 • Fries Heinis, directeur Vereniging van Waterbouwers

Blok 2: Zoetwater

 • Siem Jan Schenk, vice-voorzitter LTO-Nederland
 • Roy Tummers, directeur Water bij de Vereniging Energie, Milieu en Water (VEMW)

Blok 3: Regionale Systemen

 • Peter Visser, voorzitter Regionaal Overlegorgaan IJsselmeergebied
 • Jan Boelhouwer, voorzitter klankbordgroep Rivieren

15.00 uur:

Innovaties kunnen leiden tot significante kosten- en ruimtebesparing. Een selectie van innovaties wordt gepresenteerd in pitches. Vragen vanuit de zaal worden hierbij betrokken.

Aftrap door Marike van Lier Lels.

Blok 1: Digitale innovaties in integraal waterbeheer

 • Geert Hermans, business developer bij ZLTO
 • Onne Rösingh, directielid IJkdijk en directeur INTECH-IDSS
 • Fons Nelen, directeur Nelen en Schuurmans

Blok 2: Zoetwaterconservering: technische innovaties

 • Koen Zuurbier, onderzoeker bij KWR Watercycle Research Institute
 • Pieter Beeldman, projectleider haalbaarheidsstudie bellenpluimen Rijn-Maasmonding
 • Peter Vermaat, algemeen directeur Evides Waterbedrijf

Blok 3: nHWBP, verhoogde veiligheid: kostenbesparingen

 • Chris Griffioen, projectleider Project Overstijgende Verkenning Piping, Waterschap Groot Salland
 • Frans van den Berg, coördinator programmabureau dijkversterking, Waterschap Rivierenland
 • Pieter-Christiaan van Oranje, CEO AGT Nederland

16.15 uur:

Algemene reflectie door Hans van der Vlist, voorzitter Adviescommissie Water, op de resultaten van de dag.

16.30 uur: Afsluiting en borrel