Deltapraat in de themacafés

Vanaf 16.30 uur tot 17.00 uur kunt u online borrelen in een van de 16 themacafés. Er is een gevarieerd programma samengesteld door de vertegenwoordigers van diverse organisaties die verbonden zijn aan het Deltaprogramma. 

Hieronder vindt u een overzicht van de 16 themacafés en wat u kunt verwachten.

Themacafé 1

Café Communicatie: next step in watercommunicatie
Staf deltacommissaris

Een verkenning naar kansen en mogelijkheden voor de rol van communicatie. Ken je de iconische Postbus 51 beelden nog: weerman Peter Timofeeff die vanuit een overlopende badkuip vertelde dat we 'Nederland moet leren leven met water'. Sinds die tijd is er een hoop gebeurd. In deze sessie gaan we het hebben over de toekomstige communicatie-inzet rond water, waterbeleid en waterprogramma's. En wat dat betekent voor 'watercommunicatieprofessionals'. Stevige kost voor de namiddag? Dat valt mee. We maken er een leuke én inhoudelijke verkenning van. We gaan met elkaar uitwisselen wat we in 2030 totaal anders gaan doen. Of niet. Laat je uitdagen en inspireren. En pak er thuis gerust een borrel bij!

Themacafé 2

De grote buitendijkse deltaquiz
Deltaprogramma Rijnmond-Drechtsteden

Veel mensen wonen buitendijks. Dit aantal groeit hard door de grote bouwopgave. Wonen en ontwikkelen in het buitendijks gebied – daar waar de particulier zelf verantwoordelijk is voor overstromingsrisico’s. In een korte interactieve quiz introduceren we de omvang en de uitdagingen die spelen in buitendijkse gebieden in heel Nederland. Met quizvragen verhogen de quizmasters jouw kennisniveau, krijg je de achtergronden en krijg je spraakmakende voorbeelden mee. Kortom: Een quiz over buitendijkse gebieden, waterveiligheid, klimaatadaptatie en gebiedsontwikkeling!

Themacafé 3

Brouwersdam en de BRO
Basisregistratie Ondergrond

Hoe helpen ondergrondgegevens en 3D ruimtelijke planning bij de planvorming voor een nieuwe doorlaat in de Brouwersdam? Het Programma Basisregistratie Ondergrond nam samen met Rijkswaterstaat en andere betrokkenen de proef op de som met een praktijkvoorbeeld. De nieuwe doorlaat is nodig omdat de waterkwaliteit van het Grevelingenmeer gestaag is afgenomen door de afsluiting door de Grevelingendam en de Brouwersdam. Een reden voor Rijk en regio om beperkt getij in het meer terug te brengen. Via een nieuwe getijdencentrale kan ook duurzame energie opgewekt kan worden. In het praktijkvoorbeeld werd het effect onderzocht op het terugbrengen van het getij en werd, ter plaatse van de dam en de caissons, de ondergrond in kaart gebracht. Zowel de historische als huidige en toekomstige situatie werd bezien om zo een goede inschatting te maken van de risico’s en de kosten.

In het netwerkcafé op het Deltacongres kunt u in gesprek over dit project en kunnen wij meer vertellen over de resultaten

Themacafé 4

Decentrale regelgeving inzetten voor klimaatadapatief bouwen en inrichten
Decentrale regelgeving klimaatadaptief bouwen

Wilt u meer weten over de (on)mogelijkheden van decentrale regelgeving bij klimaatadaptief bouwen en inrichten? En op welke wijze u het bestemmingsplan, verordeningen of het nieuwe omgevingsplan kunt benutten? Sluit dan aan bij het digitale themacafé. Het themacafé biedt informatie over de mogelijkheden die gemeenten, waterschappen en provincies hebben om via decentrale regelgeving te “sturen” op klimaatadaptief bouwen en inrichten. 

In de praktijk wordt decentrale regelgeving nog maar beperkt toegepast. Met de nu beschikbare voorbeelden van decentrale regels komt binnen gemeenten, waterschappen en provincies de vraag centraal te staan of het regels stellen over klimaatadaptief bouwen nuttig en nodig is, of dat de inzet zich juist moet richten op andere instrumenten, zoals voorlichten, stimuleren en gebiedsafspraken. We laten zien hoe een gemeente dit concreet heeft opgepakt

Themacafé 5

Marsroute Natura 2000: Natura 2000 doelstellingen in de grote wateren, wat is jouw rol? Synergiekansen tussen programma’s
LIFE IP Deltanatuur

In en om de grote wateren liggen waterveiligheidsopgaven, klimaatopgaven, zoet/zout opgaven, maar er liggen ook natuuropgaven. Binnen het programma LIFE IP Deltanatuur worden mogelijkheden onderzocht om sneller, beter anders natuurdoelen te realiseren.

Eén van de ambities is het creëren van meer synergie tussen programma’s. De meeste waterprogramma’s bieden al ruimte voor het meekoppelen van natuuropgaven, maar in de praktijk gebeurt het soms niet, of laat men potentieel liggen. Daar zijn allerlei redenen voor, maar via meer samenwerking tussen programma’s zouden we meer kunnen bereiken.

Het ministerie van LNV werkt samen met partners aan een ‘marsroute’, waarmee inzichtelijk wordt gemaakt hoe programma’s en projecten in samenhang kunnen bijdragen aan natuurdoelen. We delen graag de visie.

Werk jij bijvoorbeeld aan de doelen van het HWBP, KRW, IRM, PAGW, het Waterprogramma of kennisprogramma’s? Of ben je gewoon geïnteresseerd en heb je zelf ideeën hierover? Denk mee in dit netwerkcafé!

Themacafé 6

Lagerhuisdebat: adviezen klimaatadaptatie aan nieuw kabinet
City Deal Klimaatadaptatie

Kan werken aan klimaatadaptatie bijdragen aan economisch herstel na de coronacrisis? Hoe betrekken we (economisch) kwetsbare groepen bij klimaatadaptatie? En wat komt er op ons af als in 2023 nieuwe klimaatscenario's bekend zijn? De City Deal Klimaatadaptatie organiseert dit luchtige politieke café met een serieuze ondertoon. Ben jij zo'n echte deltawerker of klimaatactivist die zijn of haar mening niet onder stoelen of banken
steekt? Dan ben je in dit café op de juiste plek. Een stelling. De voors. De tegens. De argumenten. Het vuurwerk. We zien je graag bij het online lagerhuisdebat!

De City Deal Klimaatadaptatie is een samenwerkingsverband dat in 2020 afloopt, maar het gedachtegoed doorgeeft. Daarin nemen we aandachtspunten voor het nieuwe kabinet mee.

Themacafé 7

Maak kennis met de 8 DPRA uitvoeringsprojecten
DPRA Uitvoeringsprojecten

Met een extra investering van 10 miljoen euro voor het tegengaan van de gevolgen van extreme weersomstandigheden heeft minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) in 2019 en 2020 acht projecten ondersteuning gegeven die op korte termijn al zichtbare resultaten laten zien. Projecten die waardevolle praktische kennis opleveren, die anderen ook weer kunnen toepassen. 

Tijdens dit netwerkcafé nemen wij u online in vogelvlucht mee naar al deze mooie projecten en landen we even bij de bijzondere aanpak en uitvoering van de stadsbeek in Enschede. Kijk mee, stel je vraag en maak kennis om verder te komen!

Themacafé 8

Hoeveel schade door klimaatverandering kunnen we verwachten?
Klimaatschadeschatter

Wat kun je allemaal met de klimaatschadeschatter? Een tool die beschikbaar is op het kennisportaal. De effecten van klimaatverandering kunnen tot veel schade leiden. De Klimaatschadeschatter bundelt de huidige kennis over schadekosten. Gemeenten, waterschappen en provincies kunnen de tool gebruiken voor bijvoorbeeld risicodialogen en de omgevingsvisie. Tijdens dit themacafé demonstreren we de klimaatschadeschatter en laten we zien hoe je de verwachte schade door hitte, droogte en wateroverlast in jouw gemeente kan bekijken. We geven voorbeelden hoe je verder met de data aan de slag kunt. Daarnaast vragen we jullie welke nieuwe schadeposten jullie zouden willen zien in de Klimaatschadeschatter.

Themacafé 9

Het belang van assetmanagement voor de natte infrastructuur
CROW en vertegenwoordigers van waterbeheerders

Het toekomstbestendig maken van de fysieke leefomgeving is een kans voor het tijdig en systematisch inzetten van assetmanagement voor de natte infrastructuur. Wat kunnen we leren van het toepassen van assetmanagement bij de droge infra? Hoe komen we van object- naar systeemdenken waarbij duurzame gebiedsontwikkeling centraal staat bij het onderhoud en beheer van natte infra? Deze vragen staan centraal staan bij het themacafé ‘Het belang van assetmanagement voor de natte infrastructuur’.
 

Themacafé 10

Tempo houden, tempo maken: Bewustwording van het belang van een stabiel HWBP programma
Taskforce Deltatechnologie

Najaar 2045: Helaas is het niet gelukt ons land tijdig te beschermen tegen de hoge rivierafvoeren. De overstromingen in 2043 en daarna nog eens in 2045 hebben grote delen van Nederland verwoest. Discussie over beschikkingen, geen regie, enkel focus op innovatie i.p.v. versterking, leegloop van expertise bij opdrachtgevers en marktpartijen heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat opdrachtgevers en opdrachtnemers elkaar nu aankijken met de vraag... wat hebben we verkeerd gedaan…?

Aan de hand van een casus willen wij u meenemen in de effecten van het schuiven met de planning van een project/aanbesteding op alle betrokken partijen. Middels een discussie willen we ophalen wat de haalbare succesfactoren zijn die we binnen de Gouden Driehoek samen kunnen aanwenden om de betrouwbaarheid en het tempo van de programmering te vergroten. Waar lopen we tegenaan binnen de Gouden Driehoek om tempo te houden of om te versnellen? Tegen welke knelpunten lopen de beheerders (waterschappen) aan? Wat betekent dit voor de markt? Welke rol hebben de kennisinstellingen hierin?

Wat moet er veranderen om tempo te maken?

Themacafé 11

Slingeren langs sterke HWBP dijken
HWBP

21 Waterschappen en Rijkswaterstaat werken vanuit het Hoogwaterbeschermingsprogramma aan de grootste dijkoperatie sinds de Deltawerken. De komende dertig jaar versterken we 1300 kilometer aan dijken en 500 sluizen en gemalen. Maar geen enkele dijk is hetzelfde. Hoe goed ken jij de dijken in Nederland? Doe mee aan de interactieve ‘raad-de-plaat’ quiz en test jouw kennis van dijken!
 

Themacafé 12

Droogte Dashboard: samen krijgen we de droogte onder controle
Jongeren

Trainees van het Nationaal Water Traineeship deden onderzoek naar de mogelijkheden en kansen van een nieuw in te richten dashboard voor droogte, geïnspireerd op het corona dashboard. Gedurende het proces is er contact geweest met meerdere partijen om te identificeren wat zij nodig hebben aan informatie om negatieve effecten van droogte zoveel mogelijk in te perken. Een online dashboard zou bij kunnen dragen aan een uniforme informatievoorziening, die de urgentie van het probleem op simpele wijze kan schetsen. Het zou dan gaan om sector specifieke, actuele informatie over de status van droogte.

In ons café willen we graag een discussie op gang brengen tussen de deelnemers over het nut van dit dashboard en de technische indicatoren die daar op te zien zijn. Bekijk ter inspiratie alvast de verkennende versie van het droogte dashboard.

Themacafé 13

Expliciete gevolgen van impliciete keuzes: strategisch omgaan met drinkwater in Nederland
Deltares

Voor dit eerste netwerkcafé willen we een paar mensen uitnodigen die Deltares goed kennen en breed kunnen reflecteren op onze pro-actieve rol en maatschappelijke impact maken in deze transitie-tijd. We kunnen laten zien hoe we lange termijn delta ontwikkelingen verankeren in ons handelen. We kunnen laten zien hoe we al samen met partners (in ketens) werken aan ‘veerkracht en wendbaarheid’. Met caféhoudster Annemieke Nijhof!
 

Themacafé 14

STOWA Pictionary: teken voor het klimaat!
STOWA

Praatplaat klimaatbestendig beekdallandschap - Klimaat bestendig, klimaat robuust. Weet jij wat bedoeld wordt? Omdat 1 tekening meer zegt dan 1000 woorden hebben we een ‘praatplaat Klimaatbestendig beekdallandschap’ laten maken. Ernest de Groot AB lid van Waterschap Aa en Maas en Michelle Talsma van de STOWA geven een toelichting op de praatplaat. En daarna aan de slag! Geïnspireerd op het spel Pictionary gaan we raden welk woord getekend wordt. Wie het eerst het juiste woord raad wint. Doe ook mee!
 

Themacafé 15

Klimaatadaptatie is gedrag: hoe zorg je dat bewoners iets DOEN?
Gedragsbeïnvloeding

Gedragsonderzoek/financiële prikkels. Klimaatadaptatie draait om gedrag. Maar wat maakt dat bewoners in actie komen? In dit Themacafé verkennen we wat er nodig is om mensen iets te laten doen - bijvoorbeeld hun tuin te vergroenen, een regenton aan te schaffen of een afkoppelsubsidie aan te vragen. Financiële prikkels (subsidies, kortingen) zijn daarbij een belangrijk instrument, maar soms niet genoeg. Aan de hand van recente voorbeelden en resultaten onderzoeken we gezamenlijk wat werkt. Ervaar het zelf bij een live gedragsexperiment!

Themacafé 16

Welkom in de Demodelta Regio Zwolle
Regiodeal Zwolle

Denk mee en bouw mee aan de Delta van de toekomst. In dit themacafé nemen we jullie digitaal mee naar de demodelta Regio Zwolle en laten we ons graag inspireren door jullie. Dé opgave voor de regio Zwolle is het accommoderen van de forse én adaptieve stedelijke en economische groei van de regio passend in de nieuwe weersextremen. Een mogelijk versnelde zeespiegelstijging, hoosbuien en de droogte van 2018 laten zien dat er een systeemomslag nodig is. De toekomst ligt in slimme gecombineerde oplossingen, het verknopen van opgaven en het benutten van meekoppelkansen. Dit vraagt om een andere, integrale, manier van werken en doen. Voor de regio is het duidelijk! We willen kwetsbaarheid omzetten in weerbaarheid en toekomstperspectief. Hoe pakken we dat aan ook in verbinding met andere ruimtelijke opgaven, zoals woningbouw, mobiliteit, natuur en energietransitie? In Regio Zwolle doen we dit samen met onze partners, maar we willen ook in verbinding zijn met de rest van Nederland. Werkenderwijs bedenken we innovatieve klimaatoplossingen die ook elders toepasbaar zijn. Wees welkom in de demodelta, waar we samen bouwen aan het Nederland van de toekomst.