Minister Mark Harbers en deltacommissaris Peter Glas openen waterinlaat Roode Vaart in Moerdijk

Met een druk op de knop hebben op dinsdag 3 mei 2022 de minister van Infrastructuur en Waterstaat Mark Harbers en de deltacommissaris Peter Glas feestelijk de waterinlaat Roode Vaart in Moerdijk geopend. De inlaat zorgt ervoor dat er ook in droge perioden genoeg zoet water beschikbaar blijft voor de regio. De minister en de deltacommissaris namen ook een kijkje bij het zoetwaterproject Water tussen Wal en Schelde. Tijdens dit bezoek hoorden zij meer over de kansen voor het benutten van het afgestroomde water aan de voet van de Brabantse Wal.

De officiële opening van de waterinlaat Roode Vaart vond plaats in aanwezigheid van gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant Hagar Roijackers, dijkgraaf van waterschap Brabantse Delta Kees Jan de Vet, jeugddijkgraaf van Nederland Julia Goets en 80 projectpartners en betrokkenen. Hagar Roijackers en Kees Jan de Vet verwelkomden de minister en de deltacommissaris namens het Gebiedsoverleg Zuidwestelijke Delta. Hagar Roijackers is voorzitter van dit overleg.

Waterinlaat Roode Vaart realiseert een 'tweede kraan'

Water in sloten en rivieren is belangrijk voor de natuur, landbouw en recreatie. We krijgen vaker te maken met langer aanhoudende droogte en proberen het beschikbare water zo goed mogelijk vast te houden en te verdelen. Het was voorheen alleen bij Oosterhout mogelijk om extra water voor het West-Brabantse Mark-Vlietsysteem (en de hieraan grenzende polders) binnen te laten. Bij sluis Roode Vaart in Moerdijk is daarom een “tweede kraan” voor dit gebied gerealiseerd. Dit is een waterinlaat waarmee we meer dan 3,5 duizend liter water per seconde uit het Hollandsch Diep naar ons gebied kunnen sturen.

Minister Mark Harbers: "Indrukwekkend om te zien hoe via de Roode Vaart-sluis 3,5 duizend liter water per seconde vanuit het Hollands Diep naar binnen kan stromen en zo zorgt voor een verbeterde aanvoer van zoetwater. Samen met Water tussen Wal en Schelde zijn het twee belangrijke projecten van het Deltaprogramma Zoetwater die de regio weerbaarder maken tegen droogte en zorgen voor voldoende zoet water. Met het oog op meer extreme weersomstandigheden, door klimaatverandering, is het immers minstens zo belangrijk om water vast te houden in geval van droge periodes als het tegenhouden van water tijdens natte periodes."

Deltacommissaris Peter Glas: "We hebben ook nu weer een droge periode en dan zien we hoe belangrijk het is dat we maatregelen nemen om voldoende zoet water beschikbaar te hebben, voor de natuur, de landbouw en andere bedrijven. Het is heel goed dat West-Brabant nu een tweede inlaatpunt voor zoet water heeft en de regio Zuidwestelijke Delta verder aan de weg timmert met maatregelen om de gevolgen van klimaatverandering op te vangen. Dit is net als water besparen en water vast houden hard nodig, willen we in onze delta op termijn ook prettig en veilig kunnen blijven wonen."

Water tussen Wal en Schelde benut kansen afstromend water

Na de opening van de waterinlaat Roode Vaart bezochten de minister en de deltacommissaris het project Water tussen Wal en Schelde samen met de projectpartners. Dit project onderzoekt de kansen om het afgestroomde water aan de voet van de Brabantse Wal te benutten. Op dit moment stroomt dit water, ongeveer 30 miljoen kuub per jaar, ongebruikt de Westerschelde in. De partners waterschappen Brabantse Delta en Scheldestromen, provincies Zeeland en Noord-Brabant en Evides Waterbedrijf zien volop kansen. Zij willen geen druppel verspillen van het water dat vanaf Brabants grondgebied Zeeland instroomt.

Het gezelschap startte met een wandeling vanaf bezoekerscentrum De Kraaijenberg met zicht op de Brabantse Wal en het Markiezaatsmeer. Hierna bezochten ze natuurgebied de Noordpolder. Tijdens het bezoek werd meer verteld over de ambitie van het project. Ook gaven de projectpartners een uitgebreide toelichting op de kansrijke deelprojecten voor het benutten van afstromend water die dit jaar onderzocht worden. Die gaan over natuurontwikkeling, landbouwwater, waterkwaliteit en drinkwatervoorziening.

Vergroot afbeelding Mark Harbers en Peter Glas bij waterinlaat Roode Vaart
Minister Mark Harbers en deltacommissaris Peter Glas bij de waterinlaat Roode Vaart in Moerdijk.

Samen stappen zetten in zoetwatervoorziening

Kees Jan de Vet: "Juist nu we een versnelling van de klimaatverandering zien is het erg belangrijk om met de minister en de deltacommissaris twee Zuidwestelijke Delta-projecten te bezoeken. We begaven ons weliswaar op Brabants grondgebied maar beide projecten kennen een regionaal belang en verbinden de zoetwatervoorziening voor West-Brabant en Zeeland. De samenwerking tussen de betrokken partijen verloopt erg goed en maakt dat we deze projecten, met financiële steun uit het Deltafonds, kunnen realiseren."

Hagar Roijackers: "Zeker in deze regio kennen we de strijd tegen het water. Met de klimaatverandering is dat blijvend actueel. Naast veiligheid willen we nu water langer vasthouden bij droogte en voldoende en schoon water behouden voor de natuur, de landbouw en ons drinkwater. Voor nu en voor later. Deze dag hebben we kunnen zien dat we alleen dankzij intensieve samenwerking stappen kunnen maken."

De twee zoetwaterprojecten die bezocht zijn dragen bij aan de ambitie van de Zuidwestelijke Delta om in 2050 de eerste klimaatbestendige regio ter wereld te zijn.