Reactie Deltacommissaris Peter Glas op kabinetsbesluit over sturende rol water en bodem

“De grenzen van het water- en bodemsysteem komen steeds vaker en op steeds meer plaatsen in zicht”, stelt deltacommissaris Peter Glas als reactie op het kabinetsbesluit over de sturende rol van water en bodem. “Het is duidelijk dat dit een ingrijpende verandering vereist in ons denken en doen.”

Lees hier meer over het kabinetsbesluit

"Goed dat het kabinet vandaag de uitgangspunten heeft vastgesteld zodat we bij de inrichting van ons land water en bodem sturend laten zijn. Hiermee kunnen alle overheden en sectoren aan de slag. Dat is niet alleen noodzakelijk maar ook urgent. Bij de aanbieding van het Deltaprogramma 2023 heb ik aangegeven dat de tijd van vrijblijvendheid voorbij is. We lopen tegen de grenzen aan van wat het water- en bodemsysteem kan leveren en opvangen. Deze grenzen komen steeds vaker en op steeds meer plaatsen in zicht. Dat dit een ingrijpende verandering in ons denken en doen vereist is duidelijk.

Willen we hier ook in toekomst veilig en goed kunnen blijven leven dan moeten we bij alle ruimtelijke ontwikkelingen meer rekening houden met het water, de bodem en de gevolgen van klimaatverandering zoals de stijging van de zeespiegel en toename van weersextremen. Op de zandgronden voeren we bijvoorbeeld het regenwater zo snel af dat we kwetsbaar zijn geworden voor droogte. Onze natuur, landbouw en drinkwaterwinning komen hierdoor onder druk. We moeten water beter vasthouden, het natuurlijk systeem van beken herstellen en het landgebruik daarop afstemmen. Niet alleen op de zandgronden moeten we ons landgebruik aanpassen op het water en bodemsysteem, ook uiterwaarden of diepe delen van polders gaan we hard nodig hebben bij extreme wateroverlast en dat moeten we niet onmogelijk maken door bebouwing. Dat vraagt heldere keuzes voor een toekomstbestendige inrichting van Nederland."