Deltacommissaris Peter Glas: Maatlat geeft goede richting voor klimaatbestendige bouw

Het kabinet heeft vandaag de maatlat gepresenteerd op basis waarvan overheden en ontwikkelaars kunnen werken aan klimaatbestendige woonwijken, infrastructuur en bedrijventerreinen. De ’Maatlat voor een klimaatadaptieve groene gebouwde omgeving’ bevat richtlijnen, doelen en prestatie-eisen die er voor moeten zorgen dat de gebouwen en hun omgeving beter bestand zijn tegen overstromingen, wateroverlast, droogte, hitte, biodiversiteit en bodemdaling.

Bekijk hier de veelgestelde vragen over de Maatlat

Deltacommissaris Peter Glas juicht de komst van de landelijke maatlat toe. “We hebben enorm grote opgaven in het ruimtelijke domein, we moeten bijvoorbeeld veel woningen bouwen. Tegelijkertijd moeten we ons land, waarvan een groot deel overstroombaar is, weerbaarder maken voor de verandering van het klimaat. De zeespiegel stijgt en we krijgen vaker te maken met extreem droog en nat weer. De woningen die we nu bouwen staan er over 50 tot 100 jaar nog en de wegen en openbare voorzieningen liggen er nog langer. Daarom is het zo belangrijk dat er bij iedere schop die de grond ingaat rekening wordt gehouden met de klimaatverandering, ook op de lange termijn. De maatlat van het kabinet gaat daar zeker bij helpen.”

Duidelijke handvatten nodig voor gemeenten, regio's en bouwers

In 2021 signaleerde de deltacommissaris in een advies aan het kabinet dat naar schatting 820.000 nieuwe woningen zijn voorzien in overstroombare gebieden, gebieden met een slappe ondergrond of gebieden met een natte bodem. Het zijn locaties die kwetsbaar zijn voor overstromingen, wateroverlast, bodemdaling, maar ook voor droogte en hitte. Hij pleitte voor duidelijke handvatten ter ondersteuning van alle betrokkenen. Glas: “Mijn oproep aan initiatiefnemers, investeerders, woningbouwcorporaties, bouwers en overheden: Doe het in één keer goed, zodat we volgende generaties niet klem zetten en met schade opzadelen. Iedere euro die je er nu instopt levert een veelvoud aan besparing op. Het water levert ons ook veel moois op. We kunnen het gebruiken om de woonwijken aantrekkelijker te maken, met meer groen en blauw in de wijken, meer recreatiemogelijkheden en meer natuur.”

De maatlat van de ministers De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke ordening), Harbers (Infrastructuur en Waterstaat) en Van der Wal (Natuur en Stikstof) geeft een landelijk uniform referentiekader, beschrijft voor nieuwbouw doelen en prestatie-eisen en geeft richtlijnen mee voor de thema’s wateroverlast, droogte, hitte, biodiversiteit, bodemdaling en gevolgbeperking van overstromingen. Hoe er in een bouwproject precies invulling wordt gegeven aan de maatlat wordt per locatie bekeken. Het kabinet wil daarmee lokaal ruimte bieden voor innovatieve en slimme oplossingen. De Maatlat klimaatadaptieve groene gebouwde omgeving is nu nog niet wettelijk verplicht. In het voorjaar start het Rijk met een verkenning van de mogelijkheden voor juridische borging.