Deltaplan Zoetwater

In het Deltaplan Zoetwater staan alle maatregelen en onderzoeken met betrekking tot de beschikbaarheid van zoetwater in Nederland die onderdeel zijn van het Deltaprogramma. Hierin staan ook afspraken over de financiële bijdragen van Rijk en regio. De maatregelen worden helemaal of gedeeltelijk betaald uit het Deltafonds. De regionale partijen dragen ook bij aan de maatregelen. Het Deltaplan Zoetwater is ingevuld voor de komende zes jaar en voor de zes jaar daarna op hoofdlijnen. Het biedt ook een doorkijk tot 2050.  

De uitvoering van het Deltaplan Zoetwater [2015-2021] ligt voor een groot deel op schema. Recente mijlpalen zijn onder meer het bewezen nut van slim watermanagement tijdens de droge zomers in 2018 en 2019, de afronding van bewustwordingsprocessen in droge gebieden en de toenemende samenhang tussen stresstesten en risicodialogen in gemeenten. Limburg en Noord-Brabant hebben in 2020 bijvoorbeeld een gezamenlijk Uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie Zuid-Nederland vastgesteld. 

Voor de komende jaren staan er diverse bestaande en nieuwe maatregelen op de agenda, zoals de implementatie van het Peilbesluit IJsselmeer en maatregelen aan de Friese IJsselmeerkust en in de Zuidwestelijke Delta. Het Deltaplan Hoge Zandgronden wordt verder uitgewerkt en ook gaan er nieuwe maatregelen in het rivierengebied van start. De volledige lijst van maatregelen staat in het Deltaprogramma.

Regionale afspraken

Afspraken over verantwoordelijkheden, financiën, kostenverdeling en de planning van alle maatregelen zijn in bestuursovereenkomsten per regio vastgelegd. Iedere zoetwaterregio doet stapsgewijs wat nodig is. De zoetwaterregio’s zijn IJsselmeergebied, Noord-Nederland, Hoge Zandgronden Oost, Hoge Zandgronden Zuid, Rivierengebied, West-Nederland en de Zuidwestelijke Delta. Ook in het hoofdwatersysteem worden maatregelen genomen.

Beleidstafel Droogte

De Beleidstafel Droogte heeft in de eindrapportage (2019) een aantal aanbevelingen gedaan die door overheden worden opgepakt, waaronder verwachte waterdiepten in de takken van de Rijn, zoutmonitoring en modelontwikkeling voor Amsterdam-Rijnkanaal, Noordzeekanaal en IJsselmeer, en ‘joint fact finding’ voor het IJsselmeer. 

Maatregelen fase 2

Begin 2021 vindt besluitvorming plaats over maatregelen voor de tweede fase van het Deltaprogramma Zoetwater. De zes zoetwaterregio’s en Rijkswaterstaat hebben een lijst opgesteld van ongeveer 150 kansrijke maatregelen, onderverdeeld in vijf categorieën: 

  • infrastructurele wijzigingen aan kunstwerken;
  • innovatieve projecten;
  • aanpassingen van het watersysteem in landelijk en stedelijk gebied (water vasthouden in lokale en regionale watersystemen), aanpassingen van het watergebruik (zuinig omgaan met water door gebruikers) en ruimtelijke aanpassing van het grondgebruik;
  • gebruik van alternatieve zoetwaterbronnen; en
  • verbeteringen in de informatievoorziening, zoals monitoringsprogramma’s en modelleeropgaven.