Signaalgroep

De Signaalgroep Deltaprogramma houdt relevante ontwikkelingen voor het Deltaprogramma in de gaten met een focus op klimaatverandering, en brengt jaarlijks advies uit aan de deltacommissaris hoe om te gaan met deze ontwikkelingen. Bekijk hier het advies van 2021 of een samenvatting van het advies.

De Signaalgroep monitort, signaleert en adviseert de Deltacommissaris. Door veranderingen in klimaat, zeespiegel, hydrologie en ruimtegebruik te monitoren, wordt inzichtelijk of veranderende omstandigheden aanleiding zijn voor het aanpassen van deltabeslissingen en voorkeursstrategieën.

Coverfoto flyer signaalgroep

De Signaalgroep bestaat uit inhoudelijke experts van een aantal gezaghebbende en voor het Deltaprogramma relevante kennisinstellingen. Momenteel zijn dat: 

  • KNMI
  • Planbureau voor de Leefomgeving (PBL)
  • Deltares
  • Wageningen University & Research (WUR)
  • Rijkswaterstaat – Water, Vervoer en Leefomgeving (RWS-WVL)
  • Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

In de flyer ‘Monitoren en signaleren voor adaptief deltamanagement’, wordt de werkwijze en de daarbij behorende jaarcyclus toelicht.

Download hier de flyer

Jaarlijkse adviezen

De Signaalgroep brengt elk najaar advies uit aan de Deltacommissaris. De Signaalgroep gaat dit jaar in haar advies in op de klimaatrapporten van IPCC en KNMI, de recente overstromingen in Limburg, klimaatadaptatie in de stedelijke omgeving, lange-termijn ruimtelijke ontwikkelingen en lessen uit de coronacrisis. Het advies sluit af met een reflectie op lange-termijnontwikkelingen voor klimaat en samenleving, op mogelijke implicaties voor de risico-benadering, en op de wenselijkheid om transformatieve strategieën te overdenken. De deltacommissaris heeft het advies in dank aanvaard en komt voorjaar 2022 met een reactie.

Advies Signaalgroep Deltaprogramma 2021

Advies Signaalgroep Deltaprogramma 2020

Advies Signaalgroep Deltaprogramma 2019

Dashboard Signaalportaal

Het klimaat in Nederland verandert. Het inspelen op deze veranderende omstandigheden is belangrijk voor het maken van goede investeringskeuzes. In dit dashboard monitort de Signaalgroep van het Deltaprogramma jaarlijks zowel recente ontwikkelingen als verwachtingen voor de toekomst die van invloed kunnen zijn op Nederland. Zo kan worden vastgesteld of de koers of het tempo van het Deltaprogramma moet worden bijgesteld.

In dit Signaalportaal worden vijf thema’s onderscheiden:

De Signaalgroep is ook alert op maatschappelijke trends en ontwikkelingen die voor het Deltaprogramma relevant kunnen zijn, zoals de houding van Nederlanders ten aanzien van klimaatverandering en de inschatting van risico’s ten aanzien van klimaatgerelateerde thema’s zoals waterveiligheid, wateroverlast en watertekort. Informatie over deze trends en ontwikkelingen is (nog) niet in het dashboard opgenomen.