Signaalgroep

De Signaalgroep Deltaprogramma houdt relevante ontwikkelingen voor het Deltaprogramma in de gaten en brengt jaarlijks advies uit aan de Deltacommissaris hoe om te gaan met deze ontwikkelingen. Door veranderingen in beeld te brengen in de fysieke en sociaal-economische omstandigheden in Nederland of in het buitenland, in de ontwikkelingen in kennis en techniek en in politiek en maatschappelijke preferenties, wordt inzichtelijk of veranderende omstandigheden aanleiding zijn voor het aanpassen van deltabeslissingen en voorkeursstrategieën.

Samenstelling Signaalgroep

De Signaalgroep bestaat uit inhoudelijke experts en vertegenwoordigers van een aantal gezaghebbende en voor het Deltaprogramma relevante kennisinstellingen. Momenteel zijn dat: 

Kerngroepleden

 • Arthur Petersen (voorzitter, University College London)
 • Susan van ’t Klooster (SAVIA)
 • Femke Schasfoort (Deltares)
 • Luc de Vries (secretaris, Staf Deltacommissaris)

Leden

 • CBS: Patrick Bogaart, Peter Nooteboom
 • Deltares: Marjolijn Haasnoot
 • KNMI: Rob van Dorland
 • PBL: Ron Franken
 • RIVM: Susanne Wuijts
 • RWS: Arthur Kors
 • SCP: Karlijn Muiderman
 • WUR-WEnR: Myrjam de Graaf, Judith Klostermann
 • IenW: Frank Hallie (waarnemer)

Jaarlijkse adviezen

De Signaalgroep brengt doorgaans in het najaar advies uit aan de Deltacommissaris. 

Evaluatie Signaalgroep

In 2022 heeft een externe evaluatie Signaalgroep plaatsgevonden op de strategische positie, het activiteitenpakket en de organisatiestructuur van de Signaalgroep. In het rapport is een aantal aanbevelingen gedaan over deze onderwerpen.

In een aantal gesprekken met de Staf Deltacommissaris, de voorzitter van de Signaalgroep en de Deltacommissaris zijn besluiten geformuleerd voor de doorontwikkeling van de Signaalgroep Deltaprogramma, als follow up van de externe evaluatie. De voorzitter van de Signaalgroep geeft hier samen met de staf Deltacommissaris invulling aan.