Signaalportaal

Het Signaalportaal ondersteunt het proces van monitoren, signaleren en adviseren van de Signaalgroep en geeft context aan de jaarlijkse adviezen. In het Signaalportaal worden vijf thema’s onderscheiden: natter, droger, heter, zeespiegelstijging en drukker. Elk thema bevat data over verschillende indicatoren op het gebied van klimaat, hydrologie, landgebruik en watergebruik en mogelijke effecten van deze trends en ontwikkelingen op de samenleving.

Thema 'natter'

Door klimaatverandering kan extreme neerslag vaker voorkomen. Korte buien leiden vooral tot wateroverlast in stad en landelijk gebied. Langdurige neerslag leidt vooral tot veiligheidsrisico's van de rivieren.

Thema 'droger'

Door klimaatveranderingzal de kans op droge perioden en waterschaarste toenemen. Dit kan leiden tot lage waterstanden in de rivieren, drogere bodems en/of lagere grondwaterstanden. Al deze factoren beperken de beschikbaarheid van zoetwater.

Thema 'heter'

De gemiddelde temperatuur stijgt, en dat vergroot de kans op hittegolven en tropische dagen of nachten.

Thema 'zeespiegel'

Bij een oplopende temperatuur stijgt de zeespiegel. Dit komt door de uitzetting van zeewater en het smelten van gletsjers en ijskappen. De ontwikkelingen in de zeespiegel kunnen regionaal sterk verschillen.

Thema 'drukker'

Naast klimaatverandering als drijvende kracht zijn er ook maatschappelijke veranderingen zichtbaar in Nederland. De bevolking neemt toe en er zijn verschuivingen in landgebruik zichtbaar.

Over het Signaalportaal