Thema 'natter'

Door klimaatverandering kan extreme neerslag vaker voorkomen. Korte buien leiden vooral tot wateroverlast in stad en landelijk gebied. Langdurige neerslag kan leiden tot veiligheidsrisico’s en overstromingen van rivieren.

Actuele situatie

Neerslagsom

De neerslagwaarnemingen van het KNMI laten een positieve trend zien in de jaarlijkse neerslagsom gemiddeld over het land. Per jaar varieert die neerslagsom flink, maar de gemiddelde jaarsom van het tijdvak 1990-2021 is duidelijk hoger dan in eerdere 30-jarige tijdvakken, en in lijn met de KNMI’14 klimaatscenario’s.

Grondwaterstanden

De jaarlijks hoogste grondwaterstand (HG3) nabij Ruurlo vertoont geen trend over de laatste 30 jaar. Ook de droge jaren van 2018-2021 laten geen duidelijke sporen na in deze grondwaterstand.

Hoge rivierstanden

Voor de hoogwaterbescherming is de kortdurende hoge neerslagintensiteit in de bovenstroomse gebieden van belang. Dat vertaalt zich naar hoge rivierafvoeren van de Rijn en de Maas. In de tijdreeksen voor zowel de Maas als de Rijn is geen duidelijke trend aanwezig in het aantal dagen dat de afvoer boven een gekozen grenswaarde kwam. De hoogwaters van 1993 en 1995 zijn wel zichtbaar in de tijdserie voor de Maas.

Conclusie thema natter over trend/signaal: op de lange termijn is er sprake van een toename van de landelijk gemiddelde neerslagjaarsom. Er is geen duidelijke trend waarneembaar in het aantal dagen met een hoge afvoer van de Maas of de Rijn.