Thema 'drukker'

Naast klimaatverandering als drijvende kracht zijn er ook maatschappelijke veranderingen zichtbaar in Nederland. De bevolking neemt toe en er zijn verschuivingen in landgebruik zichtbaar.

Actuele situatie

Landgebruik

Het landgebruik is in de afgelopen eeuw sterk gewijzigd. Het bebouwde areaal toont een trendmatige stijging. Het areaal bos en natuur is in de eerste helft van de 20e eeuw gestaag gedaald en daarna gestabiliseerd. Het landbouwareaal is in de eerste helft van de 20e eeuw toegenomen en daarna afgenomen om ruimte te bieden aan onder andere bebouwing. De WLO-scenario’s voor 2050 tonen relatief kleine verschuivingen ten opzichte van de situatie in 2015.

Conclusie thema drukker over trend/signaal: Er vindt een gestage toename van het bebouwd areaal plaats die naar verwachting in de komende decennia af zal vlakken. Het landbouwareaal neemt af terwijl het oppervlak voor bos en natuur in grote lijnen stabiliseert.