Maatregelen Kust

De uitvoering van de voorkeursstrategie Kust is al in volle gang. Zo vinden sinds 1990 jaarlijks zandsuppleties plaats langs de Nederlandse kust en werken partijen samen om ook ruimte te bieden aan natuur en recreatie. Voor de komende jaren staan ook nieuwe projecten op de agenda.

De maatregelen voor de kust staan in detail omschreven in het Deltaplan Waterveiligheid en het Uitvoeringsprogramma Kustlijnzorg.

Mijlpalen 2015-2020

De afgelopen zes jaar zijn onder meer de volgende resultaten en mijlpalen bereikt met de uitvoering van het nationaal Deltaprogramma voor de Kust:

  • In 2015 is de Hondsbossche zeewering tussen Petten en Camperduin versterkt door de aanleg van zandduinen en een strand voor de dijk.
  • Eind 2016 is het programma Zwakke Schakels Kust afgerond. Dat jaar werd het laatste onderdeel van de zwakke schakel West-Zeeuws-Vlaanderen formeel opgeleverd. 
  • Provincies hebben in 2017 en 2018 als uitwerking van het Kustpact een zonering opgesteld voor de kustzone. Hiermee hebben ze vastgesteld waar wel, waar geen en waar onder voorwaarden ruimte is voor nieuwe (recreatieve) bebouwing. 
  • In 2017 heeft het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) de handhaving van de Basiskustlijn (BKL) geëvalueerd. Op basis daarvan is de BKL in 2018 herzien; de BKL is daarbij op verschillende plaatsen langs de kust aangepast.
  • Rijkswaterstaat heeft in 2018 en 2019 een pilotsuppletie uitgevoerd op de buitendelta tussen Ameland en Terschelling. Rijkswaterstaat onderzoekt hier hoe de Nederlandse kust op een duurzame manier kan meegroeien met de zeespiegelstijging. Tijdens de pilot is 5 miljoen kubieke meter zand aangebracht op de buitendelta van het Amelander Zeegat. 

Plannen 2021-2026

De komende zes jaar staan onder meer de volgende projecten en activiteiten op de agenda: 

  • Eind 2020 levert het programma Kustgenese 2.0 een beleidsadvies op over de suppletiestrategie. Het advies gaat onder meer in op de hoeveelheid zand die op lange termijn nodig is, waar en wanneer dat zand nodig is, wat de beste manier is om het zand toe te voegen aan de kust en welke aanvullende onderzoeken nodig zijn om de suppletiestrategie verder te verbeteren. 
  • In 2021 vindt de evaluatie plaats van de Zandmotor, een innovatieve zandsuppletie voor de kust van Zuid-Holland. 
  • In de periode 2021-2027 brengt Rijkswaterstaat langs de Nederlandse kust vooralsnog jaarlijks ongeveer 12 miljoen kubieke meter zand aan. Dat is in die periode voldoende om de kustlijn te handhaven. Eind 2021 zal een besluit genomen worden over het beleidsadvies Kustgenese 2.0. Dit besluit kan leiden tot een andere suppletiestrategie voor de komende jaren.
  • In 2024 is het project Innovaties in de kustlijnzorg (IKZ) gereed. Dit project van Rijkswaterstaat heeft als doel nieuwe technieken te ontwikkelen om de kustlijnzorg duurzamer te maken. 
  • Het onderzoek over de Kust in de periode 2021-2026 staat in de Kennisagenda van het Deltaprogramma.  Belangrijke kennisvragen gaan over de onzekerheden rond de verwachte (versnelde) zeespiegelstijging. In het Kennisprogramma Zeespiegelstijging wordt onderzocht hoe deze onzekerheden te verkleinen zijn. Op dit moment is de verwachting dat een mogelijke versnelling van de zeespiegelstijging niet voor 2050 optreedt en dat de zandige strategie in ieder geval tot 2050 houdbaar is.