Kust

De kust beschermt Nederland tegen overstroming door de zee. De kustzone huisvest meer dan een miljoen inwoners en ondernemers en is gastheer voor veel toeristen en bezoekers. Het nationaal Deltaprogramma omvat verschillende plannen en maatregelen om die functies te behouden en te versterken.

De basis van de plannen voor de kust zijn de deltabeslissing voor Waterveiligheid en de Beslissing Zand. Die laatste omschrijft hoe zandsuppleties de Nederlandse kustlijn nu en in de toekomst kunnen beschermen. 

Opgaven

De Nederlandse kustzone bestaat uit strand, duinen, dijken en kustplaatsen met veel verschillende functies. De waterkeringen langs de kust zijn op dit moment op orde, maar door getijdenwerking, wind en golfslag verdwijnt er voortdurend zand in zee. Naar verwachting zal deze erosie nog sterker worden door klimaatverandering en zeespiegelstijging. Zonder regelmatige zandsuppleties zou Nederland langs de hele kustlijn gemiddeld één meter land per jaar verliezen. In de toekomst zijn er wellicht meer zandsuppleties nodig.

De uitdaging is om de kustzone daarbij veilig, aantrekkelijk en economisch sterk te houden. Nieuwe concepten, zoals dynamisch kust- en duinbeheer, bieden goede perspectieven voor zowel waterveiligheid als andere functies. Een voorbeeld is de Zandmotor voor de kust van Zuid-Holland.

Voorkeursstrategie

Inzet van de voorkeursstrategie voor waterveiligheid langs de kust is dat het gebied in de toekomst veilig, aantrekkelijk en economisch sterk blijft. De komende jaren ligt de nadruk op de uitwerking van de plannen. De regio werkt zo veel mogelijk aan integrale oplossingen, zoals een multifunctionele duinzone of dijk.

Verder naar: