Kust

De kust beschermt Nederland tegen overstromingen door de zee. De kustzone huisvest meer dan een miljoen inwoners en ondernemers. Ook komen hier veel toeristen en bezoekers. De maatregelen in het nationaal Deltaprogramma moeten zorgen voor het behoud en de versterking van deze functies.

De plannen voor de kust staan in de deltabeslissing voor Waterveiligheid, de Beslissing Zand en de voorkeursstrategie Kust. De Beslissing Zand omschrijft hoe zandsuppleties de Nederlandse kustlijn nu en in de toekomst kunnen beschermen. Doel voor 2050 is een veilige, aantrekkelijke en economisch sterke kust die bestand is tegen (een mogelijke versnelling van) de zeespiegelstijging.

Opgaven

De Nederlandse kustzone bestaat uit strand, duinen, dijken en kustplaatsen met veel verschillende functies. De waterkeringen langs de kust zijn op dit moment op orde, maar door getijdenwerking, wind en golfslag verdwijnt er voortdurend zand in zee. De verwachting is dat deze erosie erger wordt door klimaatverandering en zeespiegelstijging. Zonder regelmatige zandsuppleties verliest Nederland langs de hele kustlijn gemiddeld één meter land per jaar. In de toekomst zijn wellicht meer zandsuppleties nodig.

De uitdaging is om de kustzone veilig, aantrekkelijk en economisch sterk te houden. Nieuwe concepten, zoals dynamisch kust- en duinbeheer, bieden goede perspectieven voor zowel waterveiligheid als andere functies. Een voorbeeld is de Zandmotor voor de kust van Zuid-Holland.

Voorkeursstrategie

Het doel van de voorkeursstrategie voor de kust is dat het gebied in de toekomst veilig, aantrekkelijk en economisch sterk blijft. De komende jaren ligt de nadruk op de uitwerking van de plannen. De regio werkt zoveel mogelijk aan integrale oplossingen, zoals een multifunctionele duinzone of dijk.