Kust

De kust beschermt Nederland tegen overstromingen door de zee. De kustzone huisvest meer dan een miljoen inwoners en ondernemers. Ook komen hier veel toeristen en bezoekers, is er veel economische activiteit (bv havens, industrie), is de kustzone belangrijk voor de drinkwatervoorziening en is er veel waardevolle natuur. De maatregelen in het nationaal Deltaprogramma moeten zorgen voor het behoud en de versterking van deze functies nu en in de toekomst. 

De plannen voor de kust staan in de deltabeslissing voor Waterveiligheid, de Beslissing Zand en de voorkeursstrategie Kust. De Beslissing Zand omschrijft hoe zandsuppleties de Nederlandse kustlijn nu en in de toekomst kunnen beschermen. Doel voor 2050 is een veilige, aantrekkelijke en economisch sterke kust die bestand is tegen (de versnelling van) de zeespiegelstijging.

Opgaven

De Nederlandse kustzone bestaat uit strand, duinen, dijken en kustplaatsen met veel verschillende en uiteenlopende functies. Het is de uitdaging om de kustzone veilig, aantrekkelijk en economisch sterk te houden, nu en in de toekomst. Nieuwe concepten, zoals dynamisch kust- en duinbeheer, bieden goede perspectieven voor zowel waterveiligheid als voor andere functies. Een voorbeeld is de Zandmotor voor de kust van Zuid-Holland.  

De waterkeringen langs de kust zijn op orde. De erosie, die het gevolg is van getijdenwerking, wind en golfslag, wordt met zandsuppleties gecompenseerd (zonder regelmatige zandsuppleties zou Nederland langs de hele kustlijn gemiddeld één meter land per jaar verliezen). Als de zeespiegel sneller gaat stijgen, dan is er een groter volume aan zand voor de kustsuppleties nodig. 

Voorkeursstrategie

Het doel van de voorkeursstrategie voor de kust is dat het gebied in de toekomst veilig, aantrekkelijk en economisch sterk blijft. De komende jaren ligt de nadruk op de Uitwerking van de maatregelen, die gebaseerd zijn op de deltabeslissingen Waterveiligheid, Beslissing Zand en de Voorkeursstrategie Kust. De regio werkt zoveel mogelijk aan integrale oplossingen, zoals een multifunctionele duinzone of dijk.