Voorkeursstrategie Kust

De ambities binnen het nationaal Deltaprogramma voor de kustzone zijn verder uitgewerkt in een voorkeursstrategie. 

De voorkeursstrategie Kust komt voort uit de deltabeslissing Waterveiligheid en de Beslissing Zand. De uitvoering is uitgewerkt in een serie maatregelen voor het kustgebied.

Zandsuppleties

Het zand langs de Nederlandse kust vormt een natuurlijke bescherming tegen de zee. Door wind, golfslag en stroming verdwijnt er voortdurend zand in zee. Om te voorkomen dat strand en duinen zo hun beschermende functie verliezen, versterkt Rijkswaterstaat de kust met miljoenen kubieke meters zand per jaar. Deze zandsuppleties moeten in de toekomst wellicht toenemen om de kust te laten meegroeien met de zeespiegelstijging.

Waterveiligheid

Het motto voor de waterveiligheidsstrategie is ‘zacht waar het kan (gebruikmaken van zandsuppleties), hard waar het moet’. Zandsuppleties dragen ook bij aan een aantrekkelijke kust met mogelijkheden voor natuur, recreatie en toerisme.

Deze strategie komt voort uit de Nationale Visie Kust uit 2013: een veilige, aantrekkelijke en economisch sterke kust. Partijen werken daaraan door de veiligheidsopgave en ruimtelijke ambities met elkaar te verbinden, met maatwerk per locatie. Samenwerking gebeurt onder meer via het Kustpact uit 2017. Daarin beschrijven overheden, natuurorganisaties, de recreatiesector en drinkwaterbedrijven de verschillende waarden van de kust en geven ze aan hoe ze samen de toekomstige ontwikkeling van de kust vormgeven. Per kustprovincie zijn de afspraken vastgelegd in de provinciale verordening.

Verder naar: