Ronde 2 - Sessie 2: Hoe verbind je de energietransitie met klimaatadaptatie?

Nederland heeft de komende jaren te maken met grote opgaven. Een belangrijke opgave is het klimaatbestendig en waterrobuust inrichten van Nederland. Dat moet in 2050 gebeurd zijn. Een klimaatbestendige en waterrobuuste inrichting voorkomt onnodige schade door wateroverlast, droogte of overstromingen. Ook de transitie naar een volledig duurzame energievoorziening is belangrijk. We willen zuinig omgaan met energie in combinatie met de inzet van duurzame energiebronnen, zoals zon, wind of bodem. 

De twee werelden van klimaatadaptatie en energietransitie ontmoeten elkaar op veel plekken, zoals bij de aanleg van infrastructuur, nieuwbouw van woningen en renovatie. De vraag ligt voor: vinden de twee professionele werelden van ruimtelijke adaptatie en energietransitie elkaar ook in de praktijk? Zo ja, hoe dan?

De sessie

In deze sessie delen we de eerste praktijkervaringen van mogelijke verbindingen tussen klimaatadaptatie en energietransitie. We belichten twee voorbeelden: een in de regio Midden-Brabant en een in de gemeente Groningen. In deze voorbeelden zijn de resultaten van de stresstesten verbonden met de mogelijkheden voor energietransitie. In deze sessie gaan we in op de volgende vragen:

  • Welke inzichten leverde dat op?
  • Hoe gaan partijen verder met de resultaten?

In het tweede deel van de sessie gaan we in gesprek met Klimaatverbond Nederland, TNO-experts en betrokken bestuurders. We spreken over de urgentie van hittestress en wat concreet nodig is voor het duurzaam leveren van koelte.

Deze sessie is interessant voor professionals die bezig zijn met klimaatadaptatie en stresstesten én voor professionals die zich bezighouden met RES’sen en warmtevisies. Deze sessie laat meekoppelkansen zien en biedt daarmee handvatten om verbindingen te leggen tussen ruimtelijke adaptatie en energietransitie.

Deze sessie begint om 15.00 uur en duurt tot 16.15 uur.