Spoor IV – Wat zijn de scenario’s voor het tempo en de omvang van zeespiegelstijging in de verre toekomst?

Het Kennisprogramma Zeespiegelstijging (KPZSS) analyseert bestaande plannen en initiatieven op het gebied van zeespiegelstijging. Zijn er ook mogelijkheden voor alternatieve strategieën in de verre toekomst? Nu kiezen voor één oplossingsrichting is niet nodig. In plaats daarvan onderzoekt het kennisprogramma welke ‘geen spijt’-maatregelen nu nodig zijn, zodat ruimte is voor kansrijke opties in de toekomst.

Met de regionale partners van het Deltaprogramma onderzoekt het KPZSS wat de mogelijke gevolgen zijn van een zeespiegelstijging van meer dan twee meter. Dat gebeurt in gebiedsgerichte bijeenkomsten. Wat zijn mogelijke oplossingen? Hoe houd je rekening met de investeringsagenda’s op het gebied van duurzame energie, woningbouw, landbouw, infrastructuur en natuur? De bijeenkomsten leiden uiteindelijk tot regionaal uitgewerkte opties voor de lange termijn. Deze opties worden gekoppeld aan de uitkomsten van Spoor II.

Eind 2020 en in het najaar van 2021 organiseerde het KPZSS meerdere bijeenkomsten waarbij plannenmakers hun mogelijke oplossingen voor versnelde zeespiegelstijging presenteerden. Aanwezige experts reageerden hierop. Ook werden mogelijke vervolgacties besproken met vertegenwoordigers van het KPZSS en het Deltaprogramma. De plannenpitches zijn een belangrijke stap in de verbinding tussen plannenmakers, kennisinstellingen en overheden die aan lange-termijnoplossingen werken. Onderaan deze pagina vind je de gepresenteerde plannen.

Meer informatie

Verslagen gebiedsgerichte bijeenkomsten

Andere onderzoeken en verslagen

Plannenpitches

Eind 2020 is een tweetal bijeenkomsten (plannenpitches) georganiseerd. Daar presenteerden 13 plannenmakers hun mogelijke oplossingen voor versnelde zeespiegelstijging, reflecteerden experts hierop en werden mogelijke vervolgacties besproken met vertegenwoordigers van het Kennisprogramma Zeespiegelstijging en Deltaprogramma.

De plannenpitches zijn een belangrijke stap in het verbinden van plannenmakers, kennisinstellingen en overheden die (zowel landelijk als regionaal) in het Kennisprogramma Zeespiegelstijging lange termijn oplossingen uitwerken. De gepresenteerde plannen bieden hiervoor waardevolle bouwstenen en inspiratie. De pitches worden in het najaar van 2021 herhaald. In de tussentijd kunnen vervolgonderzoeken worden uitgevoerd om de plannen onderling te verbinden of beter af te stemmen op de vraagstukken van het Kennisprogramma. Denk daarbij aan het benutten van natuurlijke sedimentatieprocessen, het bergen van rivierwater of het verbinden met de ruimtelijke ontwikkelingen in Nederland.

Nadere info over deze bijeenkomsten en de gepresenteerde plannen is te vinden in deze twee verslagen en via de publicwiki van Deltares.

De plannen die zijn gepresenteerd zijn hieronder via de links te vinden.

Lees hier een uitgebreid verslag van de sessie van 15 maart 2022

Bekijk hier de presentaties uit de sessie van 15 maart 2022

Kijk hier de gehele sessie terug

Plannenpitches 2022*

Bekijk hier video's van de onderstaande plannenpitches

Zeewaarts

Beschermen

Meebewegen

Plannenpitches 2020

Zeewaartse oplossingen

Oplossingen die uitgaan van de bestaande ‘beschermen’ strategie

Meebewegen