Spoor IV: verkennen lange termijn opties

In spoor IV van het Kennisprogramma Zeespiegelstijging worden oplossingsrichtingen voor de verre toekomst in beeld gebracht. In dit spoor is begonnen met een analyse van plannen en initiatieven die er al liggen: wat valt hieruit te leren over mogelijke alternatieve strategieën voor de verre toekomst? Een keuze voor één bepaalde oplossingsrichting ligt de komende jaren niet voor de hand. Het onderzoek beoogt in beeld te krijgen welke “no regret” keuzes en maat­regelen nu nodig zijn om kansrijke opties voor de verre toekomst open te houden.

Gebiedsgerichte bijeenkomsten

In gebiedsgerichte bijeenkomsten wordt, met de regionale partners van het deltaprogramma, verkend wat de mogelijke gevolgen van een versnelde zeespiegelstijging van meer dan 2m voor het betreffende gebied kunnen zijn, hoe mogelijke oplossingen voor de lange termijn eruit kunnen zien, en wat de interactie daarvan is met de huidige en toekomstige investeringsagenda’s op het gebied van duurzame energie, woningbouw, landbouw, infrastructuur en natuur. In 2023 moeten deze gebiedsgerichte bijeenkomsten leiden tot regionaal uitgewerkte opties voor de lange termijn. Deze opties kunnen daarna doorgerekend worden en gekoppeld worden aan de uitkomsten van spoor II (houdbaarheid en oprekbaarheid van bestaande strategieën). Nadere informatie over deze bijeenkomsten is te vinden in deze verslagen.

De verkregen informatie voor deze gebiedsbijeenkomsten heeft SWECO gebundeld in het onderzoek 'De investeringsopgave in Deltaprogramma regio's'. Het betreft hier alleen de gebieden die door een stijging van de zeespiegel beïnvloed kunnen worden. Het rapport bevat geen aparte informatie over de Rijntakken en de Maas, informatie over de overgangsgebieden van deze rivieren is opgenomen in de hoofdstukken over Rijnmond-Drechtsteden en IJsselmeergebied. ‘

Plannenpitches

Eind 2020 is een tweetal bijeenkomsten (plannenpitches) georganiseerd. Daar presenteerden 13 plannenmakers hun mogelijke oplossingen voor versnelde zeespiegelstijging, reflecteerden experts hierop en werden mogelijke vervolgacties besproken met vertegenwoordigers van het Kennisprogramma Zeespiegelstijging en Deltaprogramma.

De plannenpitches zijn een belangrijke stap in het verbinden van plannenmakers, kennisinstellingen en overheden die (zowel landelijk als regionaal) in het Kennisprogramma Zeespiegelstijging lange termijn oplossingen uitwerken. De gepresenteerde plannen bieden hiervoor waardevolle bouwstenen en inspiratie. De pitches worden in het najaar van 2021 herhaald. In de tussentijd kunnen vervolgonderzoeken worden uitgevoerd om de plannen onderling te verbinden of beter af te stemmen op de vraagstukken van het Kennisprogramma. Denk daarbij aan het benutten van natuurlijke sedimentatieprocessen, het bergen van rivierwater of het verbinden met de ruimtelijke ontwikkelingen in Nederland.

Nadere info over deze bijeenkomsten en de gepresenteerde plannen is te vinden in deze twee verslagen en via de publicwiki van Deltares.

De plannen die zijn gepresenteerd zijn hieronder via de links te vinden.

Lees hier een uitgebreid verslag van de sessie van 15 maart 2022

Bekijk hier de presentaties uit de sessie van 15 maart 2022

Kijk hier de gehele sessie terug

Plannenpitches 2022*

Bekijk hier video's van de onderstaande plannenpitches

Zeewaarts

Beschermen

Meebewegen

Plannenpitches 2020

Zeewaartse oplossingen

Oplossingen die uitgaan van de bestaande ‘beschermen’ strategie

Meebewegen