Deltabeslissing IJsselmeergebied

Het IJsselmeergebied vervult een aantal cruciale functies voor de Nederlandse waterveiligheid en waterhuishouding. De Deltabeslissing IJsselmeergebied geeft richting aan de maatregelen die zorgen voor het behouden en versterken van die functies.

De Deltabeslissing IJsselmeergebied gaat specifiek over het peilbeheer van het IJsselmeer in relatie tot de zoetwatervoorziening en de waterafvoer naar de Waddenzee.

Waterafvoer bij stijgende zeespiegel

De waterafvoer van het IJsselmeer naar de Waddenzee vindt plaats met een combinatie van spuien en pompen bij de Afsluitdijk. Het Rijk onderzoekt hoe de spuicomplexen in de Afsluitdijk eraan toe zijn. Volgens de huidige inzichten zijn deze in 2050 aan vervanging toe. Wellicht zijn al eerder maatregelen nodig.

Peilbeheer

Sinds 2018 is een nieuw peilbesluit van kracht. Het besluit bepaalt de komende jaren het gemiddelde winterpeil in het IJsselmeer en het Markermeer. Na 2050 kan het gemiddelde winterpeil in het IJsselmeer en het Markermeer maximaal 30 centimeter meestijgen met de zeespiegel, om zo nodig adaptief te kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen. Een eventuele stijging wordt geleidelijk ingevoerd.

Dankzij de inzet van spuien en pompen piekt het IJsselmeerpeil minder vaak na 2050. Daar wordt nu al rekening mee gehouden bij dijkversterkingen en de geïnstalleerde pompcapaciteit.

Zoetwater

Rijkswaterstaat benut de mogelijkheden van flexibel peilbeheer in het IJsselmeer en Markermeer om de zoetwatervoorraad te borgen. De optie blijft open om de bandbreedte van het flexibel waterpeil in het IJsselmeer en Markermeer na 2050 te vergroten naar 50 centimeter.

Bij een zoetwatertekort bepalen Rijkswaterstaat, de waterschappen en de provincies samen hoe het beschikbare water wordt verdeeld over het IJsselmeergebied. Daarover zijn afspraken gemaakt.