Deltabeslissing IJsselmeergebied

Het IJsselmeergebied vervult een aantal cruciale functies voor de Nederlandse waterveiligheid en waterhuishouding. De Deltabeslissing IJsselmeergebied geeft richting aan de maatregelen die zorgen voor het behouden en versterken van die functies. 

De Deltabeslissing IJsselmeergebied gaat specifiek over het peilbeheer van het IJsselmeer in relatie tot de zoetwatervoorziening en de waterafvoer naar de Waddenzee. 

Waterafvoer bij stijgende zeespiegel

De waterafvoer van het IJsselmeer naar de Waddenzee vindt vanaf 2025 plaats met een combinatie van spuien en pompen bij de Afsluitdijk. Er komen nieuwe pompen in de Afsluitdijk bij Den Oever, die uiterlijk in 2025 opgeleverd moeten zijn. Uit onderzoek blijkt dat met de huidige spuicomplexen en de nieuwe pompen de waterveiligheid geborgd is. De spuicomplexen zijn in 2050 aan vervanging toe.

Peilbeheer

Sinds 2018 is een nieuw peilbesluit van kracht. Het besluit bepaalt de komende jaren het gemiddelde winterpeil in het IJsselmeer en het Markermeer. Na 2050 kan het gemiddelde winterpeil in het IJsselmeer en het Markermeer maximaal 30 centimeter meestijgen met de zeespiegel, om zo nodig te kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen. Een eventuele stijging wordt geleidelijk ingevoerd. Daarnaast is bij dit nieuwe peilbesluit een flexibel zomerpeil vastgesteld, waarmee de buffercapaciteit aanzienlijk toeneemt. Uitgangspunt van deze capaciteit is dat een droogte, die eens in de twintig jaar voorkomt, kan worden opgevangen. Onderzoek van het Deltaprogramma Zoetwater uit 2020 laat echter zien dat deze buffercapaciteit mogelijk niet meer volstaat. Op basis van het klimaatscenario Stoom2050 zou de buffercapaciteit de komende jaren verder vergroot moet worden. Dit betekent dat nu al rekening gehouden zou moeten worden met een grote stijging van het meerpeil bij dijkversterkingen en toekomstige pompcapaciteit in de Afsluitdijk. 

Zoetwater

Rijkswaterstaat benut de mogelijkheden van flexibel peilbeheer in het IJsselmeer en Markermeer om de zoetwatervoorraad te borgen. De optie blijft open om de bandbreedte van het flexibel waterpeil in het IJsselmeer en Markermeer na 2050 te vergroten naar maximaal 50 centimeter: van NAP -0,40 m tot NAP +0,10 m. 

Bij een zoetwatertekort bepalen Rijkswaterstaat, de waterschappen en de provincies samen hoe het beschikbare water wordt verdeeld over het IJsselmeergebied.