Deltabeslissing IJsselmeergebied

Het IJsselmeergebied vervult een aantal cruciale functies voor de Nederlandse waterveiligheid en waterhuishouding. De Deltabeslissing IJsselmeergebied geeft richting aan de maatregelen die zorgen voor het behouden en versterken van die functies.

De Deltabeslissing IJsselmeergebied gaat specifiek over het peilbeheer van het IJsselmeer in relatie tot de zoetwatervoorziening en de waterafvoer naar de Waddenzee.

Waterafvoer bij stijgende zeespiegel

De waterafvoer van het IJsselmeer naar de Waddenzee vindt plaats met een combinatie van spuien en pompen bij de Afsluitdijk. De komende tijd onderzoekt het Rijk hoe de spuicomplexen in de Afsluitdijk eraan toe zijn. Volgens de huidige inzichten zijn ze in 2050 aan vervanging toe. Wellicht zijn al eerder maatregelen nodig.

Peilbeheer

Sinds 2018 is een nieuw peilbesluit van kracht. Dat bepaalt de komende jaren het gemiddelde winterpeil in het IJsselmeer en het Markermeer. Na 2050 kan het gemiddeld winterpeil in het IJsselmeer en het Markermeer maximaal 30 cm meestijgen met de zeespiegel, om zo nodig adaptief te kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen. Een eventuele stijging zal in ieder geval geleidelijk worden ingevoerd.

Na 2050 zal het IJsselmeerpeil minder vaak pieken, dankzij de inzet van spuien en pompen. Bij dijkversterkingen wordt daarmee rekening gehouden, evenals met de geïnstalleerde pompcapaciteit.

Zoetwater

Rijkswaterstaat benut de mogelijkheden van flexibel peilbeheer in het IJsselmeer en Markermeer om de zoetwatervoorraad te borgen. De optie blijft open om de bandbreedte van het flexibel waterpeil in het IJsselmeer en Markermeer na 2050 te vergroten naar 50 cm.

Rijkswaterstaat, de waterschappen en de provincies bepalen samen hoe in geval van watertekort het water over de gebruiksfuncties wordt verdeeld. Op momenten dat het na 2050 nodig is de afvoerverdeling over de Rijntakken anders te verdelen, houdt het Rijk expliciet rekening met de voor- en nadelen voor het IJsselmeergebied – zowel voor de zoetwatervoorraad en als voor de waterveiligheid.

Verder naar: