IJsselmeergebied

De uitvoering van het nationaal Deltaprogramma draagt bij aan het behouden en versterken van alle functies van het IJsselmeergebied, nu en in de toekomst. Voor dit gebied zijn een deltabeslissing en voorkeursstrategie opgesteld. 

Het IJsselmeergebied is de spil van de Nederlandse waterhuishouding. Het herbergt bijzondere waarden voor natuur en cultuurhistorie. De Afsluitdijk heeft in het hele gebied meer veiligheid gebracht en landaanwinning mogelijk gemaakt. Ook is een zoetwatervoorraad gecreëerd waar drinkwatervoorziening, landbouw, industrie en natuur in een groot deel van Nederland van profiteren. De samenleving maakt op allerlei manieren gebruik van de meren en de oevers, bijvoorbeeld voor recreatie en scheepvaart. 

Opgaven

De zeespiegel blijft stijgen, dit gaat mogelijk sneller dan eerder verwacht. In de afgelopen jaren is het steeds duidelijker geworden dat het moeilijker wordt om IJsselmeerwater naar de Waddenzee te spuien, wanneer de huidige meerpeilen worden aangehouden. Tegelijkertijd stroomt er meer rivierwater naar het IJsselmeer in extreem natte omstandigheden, als gevolg van klimaatverandering. De waterveiligheid komt hierdoor steeds meer onder druk te staan. In langere perioden van droogte kan de aanvoer juist afnemen. Dat bleek ook in de zomer van 2018. Door de lage aanvoer van de IJssel is toen een lange periode niet gespuid naar de Waddenzee, waardoor verzilting is opgetreden. Het peilbeheer moet hierop kunnen inspelen. De verwachting is dat economische ontwikkelingen, het remmen van bodemdaling en de gevolgen van klimaatverandering leiden tot een grotere zoetwatervraag. 

Generieke Deltabeslissingen

Om de functies van het IJsselmeergebied ook in de toekomst te behouden, is het belangrijk flexibel in te spelen op ontwikkelingen en nieuwe inzichten. De basis daarvoor staat omschreven in de drie generieke deltabeslissingen van het Deltaprogramma: Waterveiligheid, Zoetwater en Ruimtelijke adaptatie.  

Daarnaast is er een Deltabeslissing IJsselmeergebied.Deze gaat specifiek over het peilbeheer van het IJsselmeer en Markermeer in relatie tot de zoetwatervoorziening, waterveiligheid en de waterafvoer naar de Waddenzee. In het Deltaprogramma staat dat het Rijk het gemiddelde winterpeil in het IJsselmeer en Markermeer tot 2050 zal handhaven volgens het Peilbesluit IJsselmeergebied. Met dit Peilbesluit is ook de zoetwatervoorziening geborgd door de introductie van een flexibel peilbeheer tijdens de zomer. Waterafvoer van het IJsselmeer naar de Waddenzee vindt plaats met een combinatie van spuien en pompen bij de Afsluitdijk. 

Voorkeursstrategie IJsselmeergebied

Om invulling te geven aan de Deltabeslissing is een voorkeursstrategie voor het IJsselmeergebied opgesteld. Die omschrijft doelen en maatregelen voor het op orde houden van de waterveiligheid en de zoetwatervoorziening en het vergroten van de flexibiliteit. Hierbij zijn regionale toekomstvisies en het plannen van investeringen met een lange levenscyclus van groot belang.