IJsselmeergebied

De uitvoering van het nationaal Deltaprogramma draagt bij aan het behouden en versterken van alle functies van het IJsselmeergebied, ook in de toekomst. Voor dit gebied zijn een deltabeslissing en voorkeursstrategie opgesteld.

Het IJsselmeergebied is de spil van de Nederlandse waterhuishouding. Het herbergt bijzondere waarden voor natuur en cultuurhistorie. De Afsluitdijk heeft in het hele gebied meer veiligheid gebracht en landaanwinning mogelijk gemaakt. Ook is een zoetwatervoorraad gecreëerd waar landbouw, industrie en natuur in een groot deel van Nederland van profiteren. De samenleving maakt op allerlei manieren gebruik van de meren en de oevers, bijvoorbeeld voor recreatie, drinkwaterwinning en scheepvaart.

Opgaven

De zeespiegel blijft stijgen, mogelijk sneller dan eerder verwacht. In de afgelopen jaren is het moeilijker geworden IJsselmeerwater naar de Waddenzee te spuien. Tegelijkertijd stroomt er meer rivierwater naar het IJsselmeer in extreme omstandigheden, als gevolg van klimaatverandering. In langere perioden van droogte kan de aanvoer juist afnemen. Dat bleek ook in de zomer van 2018, toen verzilting van het IJsselmeer optrad. Het peilbeheer moet hierop kunnen inspelen. Vooral ook omdat economische ontwikkelingen, het remmen van bodemdaling en de gevolgen van klimaatverandering naar verwachting leiden tot een grotere zoetwatervraag.

Deltabeslissing IJsselmeergebied

Om de functies van het IJsselmeergebied ook in de toekomst te behouden, is het belangrijk flexibel in te spelen op ontwikkelingen en nieuwe inzichten. De basis daarvoor staat omschreven in de drie deltabeslissingen van het Deltaprogramma: Waterveiligheid, Zoetwater en Ruimtelijke adaptatie.  

Ook bestaat er een Deltabeslissing IJsselmeergebied. Die gaat specifiek over het peilbeheer van het IJsselmeer in relatie tot de zoetwatervoorziening en de waterafvoer naar de Waddenzee. In het Deltaprogramma staat dat het Rijk het gemiddelde winterpeil in het IJsselmeer zal handhaven volgens het Peilbesluit IJsselmeergebied (sinds 2018 van kracht). Waterafvoer van het IJsselmeer naar de Waddenzee vindt plaats met een combinatie van spuien en pompen bij de Afsluitdijk.

Voorkeursstrategie IJsselmeergebied

Om invulling te geven aan de Deltabeslissing is een voorkeursstrategie voor het IJsselmeergebied opgesteld. Die omschrijft doelen en maatregelen voor het op orde houden van de waterveiligheid en de zoetwatervoorziening en het vergroten van de flexibiliteit.