IJsselmeergebied

Het nationaal Deltaprogramma helpt alle functies van het IJsselmeergebied ook in de toekomst te behouden en waar mogelijk te versterken. Voor dit gebied zijn een Deltabeslissing en een Voorkeursstrategie opgesteld.

Het IJsselmeergebied is de spil van de Nederlandse waterhuishouding. Het herbergt bijzondere waarden voor natuur en cultuurhistorie. De Afsluitdijk heeft in het hele gebied meer veiligheid gebracht en landaanwinning mogelijk gemaakt. Ook is een zoetwatervoorraad gecreëerd waar landbouw, industrie en natuur in een groot deel van Nederland van profiteren. De samenleving maakt op allerlei manieren gebruik van de meren en de oevers, bijvoorbeeld voor recreatie, drinkwaterwinning en scheepvaart.

Opgaven

De zeespiegel blijft stijgen, mogelijk sneller dan eerst werd aangenomen. Hierdoor is het in de afgelopen periode al moeilijker geworden IJsselmeerwater naar de Waddenzee te spuien. Tegelijkertijd stroomt er door klimaatverandering in extreme omstandigheden meer rivierwater naar het IJsselmeer. Tijdens langere perioden van droogte kan de aanvoer juist afnemen. Dat bleek ook in de zomer van 2018, toen verzilting van het IJsselmeer optrad. Het peilbeheer moet hierop kunnen inspelen. Vooral ook omdat klimaatverandering en economische ontwikkelingen naar verwachting tot een grotere vraag naar zoetwater zullen leiden.

Deltabeslissing IJsselmeergebied

Om de functies van het IJsselmeergebied ook in de toekomst te behouden, is het belangrijk flexibel in te spelen op nieuwe ontwikkelingen en inzichten. De basis daarvoor staat omschreven in de drie deltabeslissingen van het Deltaprogramma: die voor Waterveiligheid, Zoetwater en Ruimtelijke adaptatie.  

Daarnaast is er een Deltabeslissing IJsselmeergebied. Die gaat specifiek over het peilbeheer van het IJsselmeer in relatie tot de zoetwatervoorziening en de waterafvoer naar de Waddenzee. In het Deltaprogramma staat onder meer dat het Rijk het gemiddelde winterpeil in het IJsselmeer zal handhaven volgens het Peilbesluit IJsselmeergebied dat sinds 2018 van kracht is. Waterafvoer van het IJsselmeer naar de Waddenzee vindt plaats met een combinatie van spuien en pompen bij de Afsluitdijk.

Voorkeursstrategie IJsselmeergebied

Om invulling te geven aan de Deltabeslissing, is een voorkeursstrategie voor het IJsselmeergebied opgesteld. Die omschrijft doelen en maatregelen om de waterveiligheid en de zoetwatervoorziening op orde te houden en de flexibiliteit te vergroten.

Verder naar: