Hoge Zandgronden

Het nationaal Deltaprogramma besteedt aandacht aan de specifieke opgaven van de hoge zandgronden, met name over de kwaliteit van zoetwater. Voor dit gebied is een voorkeursstrategie opgesteld.

Hoge zandgronden vind je in Nederland op een aantal plaatsen: in Drenthe, Overijssel, Gelderland, Utrecht, Noord-Brabant en Limburg. Denk bijvoorbeeld aan de Hondsrug, de Utrechtse Heuvelrug, de Veluwe en het Limburgse heuvelland. De gebieden zijn doorsneden door beekdalen. Ze bestaan uit een mozaïek van relatief intensief bewerkte landbouwgronden, minder kapitaalintensieve landbouwgronden en waardevolle natte en droge natuurgebieden. 

De hoge zandgronden beslaan circa de helft van het Nederlandse landoppervlak. Hier woont 45 procent van de bevolking. De hoge zandgronden zijn goed voor 40 procent van de werkgelegenheid in Nederland, met de landbouw en industrie als belangrijke pijlers. De hoge zandgronden herbergen ook 70 procent van de Nationale Parken, 55 procent van de Natura 2000-gebieden en 50 procent van de Nationale Landschappen.

Opgaven

Een groot deel van de hoge zandgronden ontvangt geen of beperkt zoetwater uit de rivieren. Deze gebieden zijn grotendeels afhankelijk van regenwater. Drinkwater- en voedingsmiddelenbedrijven, andere industrieën en landbouwers gebruiken diep en ondiep grondwater voor hun bedrijfsprocessen. 

De hoge zandgronden kampen al tientallen jaren met droogteproblemen. Bij snelle klimaatverandering nemen de watertekorten verder toe, dalen de grondwaterstanden, vallen beekdalen droog en verslechtert de waterkwaliteit. Met name de landbouw, het stedelijk gebied en de natuur ondervinden schade.

Voorkeursstrategie Hoge Zandgronden

Als onderdeel van het nationaal Deltaprogramma is een voorkeursstrategieopgesteld voor de hoge zandgronden. De strategie moet de beschikbaarheid en kwaliteit van zoetwater waarborgen. Ook is het van belang de gebieden weerbaarder te maken tegen de gevolgen van klimaatverandering. Het kader voor deze voorkeursstrategie zijn de deltabeslissingen Zoetwater en Ruimtelijke adaptatie.De voorkeursstrategie wordt vertaald naar een serie maatregelen.