Hoge Zandgronden

Het nationaal Deltaprogramma besteedt aandacht aan de specifieke opgaven van de Hoge Zandgronden, met name rond de beschikbaarheid en de kwaliteit van zoetwater. Voor dit gebied is een voorkeursstrategie opgesteld.

Hoge zandgronden vind je in Nederland op een aantal plaatsen: in Drenthe, het oosten van Overijssel, Gelderland, Utrecht, Noord-Brabant en Limburg. Denk bijvoorbeeld aan de Hondsrug, de Utrechtse Heuvelrug, de Veluwe en het Limburgse heuvelland. De gebieden zijn doorsneden door beekdalen. Ze bestaan uit een mozaïek van relatief intensief bewerkte landbouwgronden, minder kapitaalintensieve landbouwgronden en waardevolle natte en droge natuurgebieden. 

De Hoge Zandgronden beslaan circa de helft van het Nederlandse landoppervlak. Hier woont 45 procent van de bevolking; 40 procent van de toegevoegde waarde komt hier tot stand. Daarnaast herbergen de Hoge Zandgronden 70 procent van de Nationale Parken, 55 procent van de Natura 2000-gebieden en 50 procent van de Nationale Landschappen. Ze zijn dus voor Nederland van groot belang.

Opgaven

Een groot deel van de Hoge Zandgronden ontvangt geen of beperkt zoetwater uit de rivieren. Dat wil zeggen dat ze voor een groot deel afhankelijk zijn van regenwater. Drinkwater- en voedingsmiddelenbedrijven, andere industrieën en landbouwers gebruiken diep en ondiep grondwater voor hun bedrijfsprocessen. 

De Hoge Zandgronden hebben al tientallen jaren te kampen met verdrogingsproblemen. Bij snelle klimaatverandering nemen de watertekorten verder toe, dalen de grondwaterstanden en kunnen beekdalen droogvallen. Met name de landbouw, het stedelijk gebied en de natuur ondervinden hier schade van. Ook kan de waterkwaliteit verslechteren.

Voorkeursstrategie Hoge Zandgronden

Binnen het nationaal Deltaprogramma is een voorkeursstrategie opgesteld voor de Hoge Zandgronden. Die moet de beschikbaarheid en de kwaliteit van het zoetwater waarborgen en de gebieden weerbaarder maken tegen de gevolgen van klimaatverandering. Het kader voor deze voorkeursstrategie zijn de deltabeslissingen Zoetwater en Ruimtelijke adaptatie. De voorkeursstrategie wordt uitgewerkt in een serie maatregelen voor de Hoge Zandgronden.

Verder naar: