Voorkeursstrategie Zuidwestelijke Delta

De ambities binnen het nationaal Deltaprogramma voor de Zuidwestelijke Delta zijn nader uitgewerkt in een voorkeursstrategie.

De voorkeursstrategie Zuidwestelijke Delta komt voort uit de deltabeslissingen Waterveiligheid, Rijn-Maasdelta, Zoetwater en Ruimtelijke adaptatie. De strategie is in 2020 geactualiseerd. De strategie richt zich niet alleen op waterveiligheid en zoetwatervoorziening, maar ook op een veerkrachtige ecologie. Die ligt namelijk aan de basis van een vitale economie en een duurzame leefomgeving in de Zuidwestelijke Delta. Het werken aan een veerkrachtige ecologie is nodig om de nadelige effecten van menselijke ingrepen, zoals de Deltawerken, te verminderen. De voorkeursstrategie is uitgewerkt in een pakket maatregelen voor de Zuidwestelijke Delta.

Waterveiligheid

De voorkeursstrategie beschrijft hoe we de bestaande waterkeringen tot 2050 op orde kunnen houden, volgens de huidige inzichten en normen. Bij iedere dijkversterking wordt onderzocht of innovatieve dijken mogelijk zijn. Dit zijn dijken die op korte termijn ook kansen bieden voor bijvoorbeeld natuur, recreatie, cultureel erfgoed of wonen.

Daarnaast zijn er afzonderlijke strategieën omschreven voor: 

  • Grevelingen en Volkerak-Zoommeer. Deze strategie is gericht op het verbinden van waterveiligheid en zoetwatervoorziening met ecologie en economie.
  • Oosterschelde en Veerse Meer. De open afsluitbare strategie voor de Oosterschelde is gericht op een toekomstbestendige optimalisatie van het sluitregime van de stormvloedkering, (innovatieve) dijkversterking en plaat- en oeversuppleties. De strategie voor het Veerse Meer is het optimaliseren van het peilbeheer.
  • Westerschelde. Deze strategie is gericht op (innovatieve) dijkversterkingen in combinatie met een goed sedimentbeheer en een optimalisatie van de bagger- en stortstrategie.
  • Kust en Voordelta. De veiligheidsstrategie, die gaat over het laten meestijgen van kust en voordelta met de zeespiegelstijging, wordt verbonden met de ruimtelijke ambities.

Zoetwater

De Zuidwestelijke Delta kent twee grote zoetwaterbekkens met aanvoer vanuit de rivieren, het Biesbosch/Hollandsch-Diep/Haringvliet en het Volkerak-Zoommeer. De zoetwaterstrategie richt zich op het behouden en waar mogelijk optimaliseren van deze zoetwatervoorzieningen voor de omliggende gebieden zolang dit kan. Daarnaast zijn er gebieden die omgeven zijn door zoute wateren en waar geen externe aanvoer van zoet water mogelijk is. De strategie richt zich hier op het beter vasthouden van het regenwater in de bodem en het optimaliseren van het watergebruik door bedrijven.

Ruimtelijke adaptatie 

In de Zuidwestelijke Delta zijn drie werkregio’s voor Ruimtelijke adaptatie: Zeeland, Goeree-Overflakkee en Zuid-Nederland. Die ontwikkelen elk een eigen aanpak. Zeeuwse partijen hebben een Plan van Aanpak Klimaatadaptatie Strategie Zeeland opgesteld en een convenant ondertekend. Die richten zich zowel op een robuuste zoetwatersituatie als op meerlaagsveiligheid: een combinatie van preventie van overstromingen, gevolgbeperkende maatregelen in de ruimtelijke inrichting, en crisisbeheersing. Goeree-Overflakkee ontwikkelt in 2020 een eigen adaptatiestrategie. De maatregelen die daarbij horen, krijgen een plek in bestaande plannen, zoals het Programma Stedelijk Water. Ook zoekt de strategie nadrukkelijk aansluiting bij initiatieven rond andere grote opgaven, zoals de Transitievisie Warmte (TVW) en de regionale energiestrategie (RES). 

De provincies Noord-Brabant en Limburg zetten zich samen in voor een Uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie Zuid-Nederland. Twee van de dertien werkregio’s bevinden zich in West-Brabant en zijn onderdeel van de Zuidwestelijke Delta. Provincie Noord-Brabant bracht de klimaatrisico’s in beeld, ondersteunt gemeenten bij het voeren van risicodialogen via een Klimaatreis en ontwikkelde het Klimaatportaal, bedoeld om kennis te delen.

Verder naar: