Excursies

Op woensdagmiddag 8 november – de dag vóór het Nationaal Deltacongres – organiseren onze partners in de regio vijf excursies. De regio heeft op de thema’s water, veiligheid, klimaatadaptatie in het stedelijk gebied, langs dijken, landelijk gebied en natuurgebieden mooie inspirerende voorbeelden. Voorafgaand aan het congres, op woensdag 8 november, worden er verschillende excursies georganiseerd waarin onze partners dit graag aan u laten zien!
 
Alle excursies beginnen rond de middag. Vervoer naar de verschillende locaties wordt verzorgd. Aan het eind van de middag vindt een informele afsluitende borrel plaats. 

Aanmelden

Als u wil deelnemen aan een van de excursies, dan kunt u zich hier aanmelden.

De excursies:

De brede groene dijk

Dit innovatieve project ontving vorig jaar van deltacommissaris Peter Glas het Zonnetje en kan dus niet ontbreken in onze excursies! In het project de brede groene dijk wordt onderzocht of de noodzakelijke dijkversterking langs de Dollard gerealiseerd kan worden met klei en slib uit de Dollard. Met de Brede Groene Dijk werken we aan de veiligheid van de zeedijk én lossen we tegelijkertijd een deel van de slibproblematiek in de Eems-Dollard op. Dit komt ten goede aan brakke natuurgebieden in de omgeving.

Gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier

Binnen de gebiedsontwikkeling Zuidelijk Westerkwartier werken de Provincie Groningen en Waterschap Noorderzijlvest aan de ontwikkeling van nieuwe natuurgebieden, waarin op verschillende locaties ook water kan worden vastgehouden en opgeslagen. Naast de inrichting van het NatuurNetwerkNederland en aanleg van de waterbergingen zijn ook de verbetering van de waterkwaliteit, waterconservering, betere omstandigheden voor de landbouw, mogelijkheden voor recreatie en landschapsherstel meegenomen. Zo creëren we voor mens, plant én dier een prettig gebied om in te verblijven én verbeteren we de waterveiligheid in onze provincie.

Toekomstperspectief Lauwersmeergebied

In het Lauwersmeergebied komen de grote opgaven rondom water, natuur en klimaat samen. Het water verbindt de Waddenzee, het Lauwersmeer en het landbouwgebied rondom het meer en het achterland van Friesland, Groningen en Noord-Drenthe. De initiatiefgroep Toekomstperspectief Lauwersmeer van boeren en ecologen uit het gebied nemen u mee naar het Lauwersmeer van de toekomst. Met zoet-zout overgang in het meer voor de natuur én voldoende zoet water voor landbouw en natuur. Met praktische adviezen welke stappen er gezet kunnen worden richting het toekomstperspectief.

De klimaatproeftuin

Op Zernike Campus werken overheden, kennisinstellingen en bedrijfsleven samen aan nieuwe technische klimaatadaptieve oplossingen en maatregelen. In de proeftuin worden concepten en producten getest, (door)ontwikkelt en gedemonstreerd. In combinatie met een jonge, hoogopgeleide beroepsbevolking in Groningen is Noord-Nederland de plek voor het uitvoeren van experimenten en het initiëren van een living lab. Verschillende innovaties op de proeftuin zijn: waterinfiltrerende en passerende verhardingen, innovatieve waterberging en waterbufferende funderingen, klimaatbomen en oplossingen in relatie tot droogte.

Klimaat(wandel)route Groningen

Wandel door de binnenstad van Groningen en ontdek maatregelen tegen de effecten van klimaatverandering. In de binnenstad van Groningen worden verschillende maatregelen genomen om de effecten van klimaatverandering zoals wateroverlast en hitte tegen te gaan. Wandel zelfstandig met deze klimaatroute door de binnenstad en ontdek en bekijk groene muren, groene daken, wadi’s, toegepast waterdoorlatende verhardingen andere vergroeningsmaatregelen die de biodiversiteit in de oude middeleeuwse binnenstad ondersteunen.

Dijkversterking Lauwersmeerdijk-Vierhuizergat

Hoe bouw je de duurzaamste dijk van Nederland?

In Lauwersoog bouwen we de duurzaamste dijk van Nederland. Dat doen we onder andere door de natuuropgave te integreren in de dijkversterking. Kom langs en ervaar de samenwerking van het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) en de Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW) in de praktijk.

Dubbele Dijk

Bij de dijkverbetering Eemshaven-Delfzijl is over een lengte van ca 2,5 km een dubbele dijk aangelegd. Beide dijken en het gebied ertussen beschermen het land tegen overstromingen. Doormiddel van een open verbinding met de zee kan in de zone tussen de twee dijken slib uit de Eems-Dollard bezinken en brakwaternatuur ontstaan. Ook is er ruimte voor de ontwikkeling van zilte landbouw en aquacultuur.

Gebiedsinrichting POL- gebied 

Het POL-gebied is een laaggelegen veenweidegebied in het grensgebied van Groningen en Drenthe dat ligt tussen twee veel hoger gelegen ruggen; de Hondsrug aan de oostzijde en aan de westzijde de rug van Tynaarlo. Door het gebied stroomt de benedenloop van de Drentsche Aa. Het gebied is van oudsher altijd erg nat geweest waardoor er in de loop der eeuwen (meters) dikke veenpakketten zijn ontstaan. Voor dit gebied wordt momenteel een inrichtingsplan opgesteld. Na inrichting vormt het POL-gebied een belangrijke ecologische verbinding tussen de natuurgebieden rond de Drentsche Aa, het Paterswoldsemeer en de Drentsche Onlanden. Naast de opgaven voor natuur geven we ook invulling aan het behoud van het veengebied. We verhogen de peilen waardoor de bodemdaling (door veenoxidatie) wordt tegengegaan en er minder uitstoot is van CO2. Doel is om het gebied uiterlijk in 2027 in te richten

Het Hunzedal

Groningen is van oudsher een stad aan de Hunze. In de loop der eeuwen is de Hunze verknipt en hebben vaarten en kanalen haar functie overgenomen. Sinds 1995 wordt gewerkt aan herstel van de Hunze. In het Drentse en Groningse Hunzedal is op grote schaal natte natuur hersteld, met sensationele resultaten. Maar het gebied is veel meer dan een natuurgebied. Het biedt ook ruimte aan grootschalige waterberging en het is het belangrijkste bron van drinkwater voor de provincie Groningen. Deze functies gaan op een verrassende manier goed samen.

We staan nu aan de vooravond van een volgende stap in de ontwikkeling van de Hunze. Het innovatieve concept ‘de Waterbatterij’ maakt van het stroomdal van de Hunze een sponslandschap dat optimaal gebruik maakt van de aanvoer van kwelwater van het hoger gelegen Drents Plateau. Het landschap laadt zich in de natte wintermaanden als een batterij op. Zo is er in de droge zomermaanden meer grondwater voor zowel drinkwaterwinning, landbouw en natuur. Daarnaast heeft gemeente Groningen deze zomer een plan gepresenteerd om de loop van de Hunze door de stad Groningen te herstellen. De Hunze krijgt een nieuwe betekenis voor het stedelijk gebied van Groningen. En uiteindelijk zal er weer water stromen ‘van Drenthe tot aan ’t Wad’ via de historische loop van de Hunze.

`t Roegwold

`t Roegwold is het relatief jonge natuurgebied aan de oostzijde van de stad Groningen en onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland. Het vormt een schakel tussen het Waddengebied en de Drentse en Groningse natuurgebieden en heeft een oppervlakte van ruim 1700 hectare. Roegwold maakt onderdeel uit van een ketting van grote natuurgebieden rond de stad Groningen. In totaal gaat het om 8000 ha natuurgebied waarin naast natuur ook de functies waterberging, CO2 binding, klimaatadaptatie, recreatie een plek hebben. Samen vormen deze gebieden Groeningen en zijn een illustratie van wat meervoudig ruimtegebruik inhoudt. Het is een zogenaamd Strategisch Groenproject: grootschalige omvorming van landbouw naar natuur. Doel van SGR Roegwold was de aanleg van een laagveenmoeras. `t Roegwold kenmerkt zich door een afwisseling van open water, graslanden, ruigte, (riet)moeras en kleine bosjes.
 

Avondprogramma:

Resultaten uit het verleden...

‘Resultaten uit het verleden bieden geen garanties voor de toekomst’…niet alleen de waarheid voor de fervente beurshandelaar…zeker ook voor waterbeheerders van vandaag. Natuurlijk: de manier waarop ons land is ontstaan, door de eeuwen heen, is belangwekkend voor het beheren en beheersen van ons water in het hier en nu. Om te bedenken wat nu nodig is voor een leefbaar land in de verre toekomst, moeten we ver vooruit kunnen en durven kijken. Hebben we dan nog genoeg aandacht voor hoe we het ‘vroeger’ deden? Of zijn de opgaven zo groot dat zelfs de geschiedenis ons te weinig leert?

Ga mee op ontdekkingsreis door Groningen en ervaar in een inspirerende sessie de verbinding tussen het verleden met de verre toekomst. Laten we kijken hoever we komen!
Na afloop is er uiteraard ruim de gelegenheid om informeel na te praten over verleden, heden en toekomst van het leven in onze delta.