Ronde 2 | 3 Sessie Synergie in klimaatadaptatie: hoe gemeenten samenwerken aan een duurzame, klimaatbestendige toekomst

We moeten ons sneller aanpassen aan klimaatverandering, maar ook de woonopgave en de energietransitie vragen om een snelle aanpak. “Het zijn de gemeenten die praktische afwegingen maken tussen al deze opgaven”, stelt sessieleider Jody van Diemen. Leeuwarden en Groningen laten zien hoe ze dat doen. 

Wandelende bomen

Vorig jaar zomer liepen er 1.200 bomen door Leeuwarden. Met het project Bosk liet de gemeente zien dat verbeeldingskracht een mooi uitgangspunt is voor bewustwording en gesprekken met inwoners, volgens Sas Terpstra, sectormanager Inrichting en Beheer Buitenruimte van de gemeente. “De bomen werden handmatig naar elf verschillende locaties versjouwd. Overal lieten ze zien dat vergroening hitte tegengaat en de leefomgeving mooier maakt.” Mede op basis van het succes van Bosk pleit Terpstra voor het aanpakken van vraagstukken per wijk. ‘Meekoppelen’ op projectniveau noemt hij ‘integraal voor dummies’. 

Gemeentelijke gereedschapskist

Tamara Ekamper, beleidsadviseur klimaatadaptatie bij de gemeente Groningen, laat het publiek meekijken in de gemeentelijke gereedschapskist voor klimaatadaptatie. De gemeente werkt met een koppelkansenkaart om kansen en knelpunten te herkennen. “De afdelingen voor ontwikkeling en beheer liggen letterlijk en figuurlijk te ver uiteen”, constateert Ekamper. “Om wijken en buurten echt integraal aan te pakken, brengen we hen nu samen aan tafel.” Bij drie projecten heeft dat al tot mooie resultaten geleid. “Dat vergt een cultuuromslag en een goede timing.”

Te fundamenteel voor vrijblijvendheid

Een paneldiscussie met bestuurders Evert Stellingwerf van de gemeente Leeuwarden, Mirjam Wijnja van de gemeente Groningen en Ani Zalinyan van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten laat zien dat de zaal de complexiteit van samenwerking herkent. Het belang van een goede aansluiting op de wensen in de wijk komt herhaaldelijk bovendrijven. Ook kennisuitwisseling is cruciaal, volgens deelnemers en bestuurders, net als een groter gevoel van urgentie. “Iedere overheidsinstantie moet de eigen rol en verantwoordelijkheid pakken”, onderstreept Zalinyan. “We kunnen niet blijven afschuiven.” Wijnja: “Laten we stoppen met het woord ‘ambitie’. Klimaatadaptatie is te fundamenteel voor vrijblijvendheid.”